Επιστροφή Εκτύπωση

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:

 1. «Πάροχος Εταιρεία» η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000)
 2. «Αποδέκτης» είναι ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα.
 3. «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr.
 4. «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγματοποιεί παραγγελίες μέσω αυτής.
 5. «Προμήθεια» είναι το ποσοστό προμήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
 6. «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τον Αποδέκτη μέσω της Ιστοσελίδας.
 7. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων του Χρήστη προϊόντων αγοράς.
 1. Άρθρο 1

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.skroutz.gr, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από άποψη τιμής και σημείου πώλησης.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία μεσολαβεί μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Πάροχο Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της Παρόχου Εταιρείας, ήτοι την μεσολάβηση μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως των φορολογικών στοιχείων της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είτε (β) στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ο Αποδέκτης δεσμεύεται να παρακολουθεί μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες όπως έχουν περιγραφεί άνωθεν. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
  4. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης (Ticketing) στο Σύστημα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του.
 2. Άρθρο 2

  1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
 3. Άρθρο 3

  1. Η Πάροχος Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον Αποδέκτη να φέρει την επισήμανση "Pro Seller" στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον σύνδεσμο Κριτήρια Pro Seller. Η επισήμανση αυτή δεν επηρεάζει την κατάταξη των συνεργατών της Παρόχου Εταιρείας (μεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr.
  3. Ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήμερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη.
  4. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, την καταβολή του τιμήματος και την προώθηση της παραγγελίας στον Αποδέκτη. Ο Αποδέκτης ενημερώνει την Πάροχο Εταιρεία για την αποδοχή της παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής ή μετά την πάροδο του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  5. Ο Αποδέκτης οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, το οποίο είτε το συμπεριλαμβάνει σε κάθε συσκευασία είτε το αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο έως την αποστολή της παραγγελίας, στον Χρήστη μέσω της Παρόχου Εταιρείας.
  6. Αν ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήματος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωμένες παραγγελίες σε τρίτο Αποδέκτη, κατά την απόλυτη κρίση της.
  8. Η Πάροχος Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήματα, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζονται η ημέρα και ώρα που πραγματοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιμή εκάστου πωληθέντος προϊόντος. Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συμφωνηθείσα προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς την προσθήκη μεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της παραγγελίας.
 4. Άρθρο 4

  1. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο χρήστη και έχουν εξοφληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.
  2. Σε περίπτωση εξόφλησης κατά την παράδοση της παραγγελίας (αντικαταβολή), η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στον χρήστη, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, από την καταβολή στην Πάροχο Εταιρεία του αντιτίμου των παραγγελιών από τη μεταφορική εταιρεία.
  3. Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αφαιρουμένης της προμήθειας της Παρόχου Εταιρείας. Η αμοιβή για μερικότερες παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας παραγγελίας καταβάλλεται στον Αποδέκτη μετά την εξόφληση του συνόλου των μερικότερων παραγγελιών της κύριας παραγγελίας.
  4. Η συμφωνηθείσα προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών από την Πάροχο Εταιρεία υπολογίζεται ως το άθροισμα κόστους διεκπεραίωσης και της προμήθειας πώλησης ανά παραγγελία, όπως αυτά ορίζονται στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Η συμφωνηθείσα προμήθεια ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα.
  5. Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο παρόν και σε αυτόν τον πίνακα το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα.
  6. Επί της συμφωνηθείσας προμήθειας για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 4.2, θα εφαρμόζεται έκπτωση 15% εφόσον (α) η επιχείρηση του Αποδέκτη έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Skroutz Analytics ή/και marketplace και (β) η συνολική ετήσια αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας όπως καταγράφεται μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics ή/και Marketplace είναι ίση ή μεγαλύτερη του €1,000,000. Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, εάν ο λογαριασμός της επιχείρησης του Αποδέκτη έχει δημιουργηθεί πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια (60 μήνες) και είναι ενεργός για τουλάχιστον 50 μήνες, η έκπτωση που θα εφαρμόζεται επί της συμφωνηθείσας προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό 18%. Η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται εντός των πρώτων δέκα εργάσιμων ημερών κάθε τριμήνου για το τρέχον τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά τα προηγούμενα 4 ολοκληρωμένα τρίμηνα («Περίοδος Αναφοράς») και θα ισχύει έως τον υπολογισμό του επόμενου τριμήνου. Για το σκοπό του υπολογισμού και της εφαρμογής της ανωτέρω έκπτωσης, ως επιχείρηση του Αποδέκτη νοούνται όλα τα καταστήματα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο ΑΦΜ. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταργεί ή να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της ανωτέρω έκπτωσης καθώς και ότι η έκπτωση που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν δύναται να συνδυαστεί με τυχόν άλλες προσφορές ή εκπτώσεις τις οποίες ενδεχομένως παρέχει η Πάροχος Εταιρεία.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]). Κατά συνέπεια, ο Αποδέκτης αποδέχεται και συμφωνεί στη δέσμευση και συμμόρφωση του και με τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Συστήματος Everypay, προκειμένου να λαμβάνει υπηρεσίες πληρωμών με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα για την ενημέρωση σας, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του ν 4537/2018 και είναι διαθέσιμοι για αποθήκευση σε σταθερό μέσο κατά το άρθρο 53. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωμών η Πάροχος Εταιρεία και η Everypay ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, με σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από την Everypay γίνεται με ασφάλεια και με βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Everypay www.everypay.gr/privacy/. Η τιμολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωμών εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις της Everypay για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).
  8. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καταβολές στον Αποδέκτη, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιμέλειας, έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Αποδέκτη, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας εάν ο Αποδέκτης δεν έχει προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων.
  9. Για την παροχή της Υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, η Πάροχος Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό. Όλες οι καταβολές από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος ή Ιδρύματος Πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία.
  10. Εάν ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα άλλο πλην των α) Alpha Bank A.E., β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., γ) Eurobank Α.Ε. και δ) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
 5. Άρθρο 5

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
   1. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   5. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
  2. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης του Marketplace, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (Πολιτική Ορθής Χρήσης του Marketplace)
  3. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.
 6. Άρθρο 6

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ 10 ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του Αποδέκτη με τον Χρήστη που υποβάλλει την αξιολόγηση και η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
  5. Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 7. Άρθρο 7

  1. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
  2. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
 8. Άρθρο 8

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.
  3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  4. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα

Παράρτημα I

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ SKROUTZ MARKETPLACE

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σε συμπλήρωση όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας, και του Αποδέκτη (εφεξής τα «Μέρη») στην παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), προστίθεται το παρόν ως παράρτημα, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, Υποκείμενο Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία, Εποπτεύουσα Αρχή, Τρίτα Μέρη και Αποδέκτες ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός 2016/679, εφεξής “ΓΚΠΔ”) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νομοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  2. Οι ορισμοί που τίθενται στο Προοίμιο της Σύμβαση Συνεργασίας, ισχύουν και στο παρόν παράρτημα.
 3. ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

  1. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η Πάροχος Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Αποδέκτης λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία της Παρόχου Εταιρείας, σχετικά με την τοποθέτηση, εν γένει εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράδοση και επιστροφή ηλεκτρονικών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εν λόγω Επεξεργασίες, αποτυπώνονται στον Πίνακα Α του παρόντος.
  2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συμβατικής ή μη πρόβλεψης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σύμβασης Συνεργασίας.
 4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει δια του παρόντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Η συνδρομή του Εκτελούντος την Επεξεργασία στη λειτουργία της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace, απαιτεί τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας περιγράφονται στον Πίνακα A του παρόντος.
  3. Για την εκτέλεση των Εργασιών Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αφορούν αυτά. Στον Πίνακα Α του παρόντος αναφέρονται οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και στα οποία έχει πρόσβαση ο Εκτελών την Επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται επίσης στον Πίνακα Α του παρόντος.
  4. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιθυμεί να αναθέσει νέα επεξεργασία στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, το παρόν θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και θα επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Α.
  5. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει ότι παραμένει άμεσα υπεύθυνος αναφορικά με την συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την επίδειξη της εν λόγω συμμόρφωσης.
  6. Η Επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τυχόν ανάθεσης υπεργολαβίας από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία που να συμπεριλαμβάνει διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις προβλέψεις του παρόντος.
 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος και μόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί ή που έχουν ειδικά καθοριστεί στις εν λόγω οδηγίες.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν κατά τη γνώμη του, κάποια οδηγία του παραβιάζει τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.
  3. Αναγνωρίζεται ρητώς από τον Αποδέκτη ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση προβαίνει σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τρόπο ή για σκοπούς που υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο παρόν ή τις κατά περίπτωση ειδικές γραπτές οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την μη εξουσιοδοτημένη αυτή επεξεργασία δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία καθώς επίσης και τη συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων Επεξεργασίας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση και ενάντια σε κάθε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μέσω της εφαρμογής σαφών και αυστηρών διαδικασιών και πολιτικών.
 7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Στην περίπτωση που χορηγείται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιοληψίας, αλλά και λοιπών δικτύων, εξυπηρετητών, συστημάτων διαλόγων, βάσεων δεδομένων κλπ.), ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και μόνο σε αυστηρή συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που τυχόν υποδεικνύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει ειδικότερα την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα μέσω των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων δίνεται μόνο στα μέλη του προσωπικού του που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και μόνο σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Σύμβασης Συνεργασίας, αλλά και όσους εξειδικεύονται στο παρόν ή σε τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

  1. Ο Εκτελών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα-οκτώ (48) ωρών τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται με Προσωπικά Δεδομένα.
  2. Επιπροσθέτως, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης από Υποκείμενο Δεδομένων αιτήματος, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
  3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει συνδρομή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του τελευταίου με τις υποχρεώσεις από τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα να συνδράμει με:
   1. την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 32 ΓΚΠΔ,
   2. τη γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων στην Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 33 ΓΚΠΔ και την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 34 ΓΚΠΔ.
   3. την τυχόν διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, αναφορικά με τις προβλεπόμενες Επεξεργασίες και
   4. την πιθανή διαβούλευση με την Εποπτεύουσα Αρχή σχετικά με την εν λόγω τυχόν Μελέτη Εκτίμηση Αντικτύπου, σύμφωνα με το Άρθρο 36 ΓΚΠΔ, όπως επίσης και την εφαρμογή μέτρων μετριασμού του κινδύνου για τα προσωπικά δεδομένα, από κοινού με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 9. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα δίνεται μόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν παράρτημα και τις Επεξεργασίες που περιγράφονται στον Πίνακα Α.
  2. Το προσωπικό του Εκτελούντος την επεξεργασία που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, συμβατική ή εκ του νόμου, θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.
 10. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

  Δεν επιτρέπεται στον Εκτελούντα να διορίσει υπεργολάβους (Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στην οποία απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του περαιτέρω υπεργολάβου, ο σκοπός της υπεργολαβίας, τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και συμβατικές δεσμεύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμης προστασίας για τα Υποκείμενα Δεδομένων, σε σχέση με τις προβλέψεις του παρόντος.

 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και διευκολύνει ελέγχους, περιλαμβανομένων επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από αυτόν.

 12. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει ή διαγράφει τα Προσωπικά Δεδομένα μετά τη λήξη των Επεξεργασιών που περιγράφονται στον Πίνακα Α ή/και της Σύμβασης Συνεργασίας, σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται η κατ’ εξαίρεση αποθήκευση συγκεκριμένων, εντελώς απαραίτητων δεδομένων, από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται ο Εκτελών την Επεξεργασία.
  2. Ως προς την ανωτέρω περιγραφόμενη κατ’ εξαίρεση επεξεργασία, ο Αποδέκτης αναγνωρίζει ότι θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την επεξεργασία αυτή δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 13. ΕΥΘΥΝΗ

  Σε περίπτωση που, τόσο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη αυτής, προκληθεί ζημία οποιασδήποτε μορφής στα Υποκείμενα των Δεδομένων ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση από Υποκείμενα Δεδομένων ή/και τρίτους εξαιτίας οποιασδήποτε παραβίασης που οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων από αυτόν, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εξ’ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν στη διενεργούμενη Επεξεργασία ή παραβιάσεων των σχετικών νομικών ή/και συμβατικών υποχρεώσεων τόσο εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία, όσο και εκ μέρους των τυχόν περαιτέρω υπεργολάβων αυτού, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για κάθε ποσό το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέβαλε ή καλείται να καταβάλει για τους πιο πάνω λόγους.

 14. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Η Πάροχος Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Συνεργασίας για σπουδαίο λόγο και με άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ