Όροι Χρήσης

Επιστροφή Εκτύπωση

Σημείωση
Σύντομα θα προχωρήσουμε σε μερική τροποποίηση των Όρων Χρήσης μας.

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:

 1. «Πάροχος Εταιρεία» η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000)
 2. «Αποδέκτης» είναι ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα.
 3. «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr.
 4. «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγματοποιεί παραγγελίες μέσω αυτής.
 5. «Προμήθεια» είναι το ποσοστό προμήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
 6. «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τον Αποδέκτη μέσω της Ιστοσελίδας.
 7. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων του Χρήστη προϊόντων αγοράς.
 8. «Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών» είναι δείκτης σε εκατοστιαίες μονάδες ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό των παραγγελιών οι οποίες έχουν παραδοθεί από τον Αποδέκτη προς αποστολή στον Χρήστη από το σύνολο των παραγγελιών που προωθήθηκαν από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη.
 9. «Express Παράδοση» είναι υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία εγγυάται την παράδοση της παραγγελίας στον Χρήστη το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας.
 10. «Υπηρεσία Fulfilled by Skroutz (Υπηρεσία FBS)» είναι υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας, δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης συγκεκριμένων Προϊόντων του Αποδέκτη σε κατάλληλα στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους συνεργαζόμενων με την Πάροχο Εταιρεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) καθώς και η δυνατότητα προετοιμασίας και διανομής παραγγελιών από αυτές με σκοπό την αμεσότερη διαχείριση της παραγγελίας.
 1. Άρθρο 1

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.skroutz.gr, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από άποψη τιμής και σημείου πώλησης.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως των φορολογικών στοιχείων της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, των εταιρικών στοιχείων (ενδεικτικά: μετατροπή φυσικού προσώπου σε νομικό πρόσωπο, μετατροπή εταιρικής μορφής νομικού προσώπου, η μεταβολή μετοχικής σύνθεσης νομικού προσώπου, η μεταβολή νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, ο αριθμός ΓΕΜΗ) ή των φορολογικών του στοιχείων (έδρα, ΑΦΜ) είτε (β) στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ο Αποδέκτης δεσμεύεται να παρακολουθεί μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες όπως έχουν περιγραφεί άνωθεν. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση παράλειψης εκ μέρους του Αποδέκτη ενημέρωσης των στοιχειών κατά τα ανωτέρω ή παροχής ανακριβώς στοιχείων, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση.
  3. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης (Ticketing) στο Σύστημα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του.
  4. Η Πάροχος Εταιρεία αποσκοπώντας στη βέλτιστη παροχή της υπηρεσίας που αφορά η παρούσα σύμβαση, παρέχει στον Αποδέκτη ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει χωρίς επιπλέον κόστος εκπαιδευτικά προγράμματα αναφορικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, τον τρόπο διαχείρισης του Συστήματος Skroutz Merchants καθώς και τις τυχόν νέες επιπρόσθετες διαθέσιμες υπηρεσίες, για τα οποία ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνεται μέσω ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
 2. Άρθρο 2

  1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
   1. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. Η καταγγελία παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησής της στον Αποδέκτη. Η καταγγελία της Παρόχου Εταιρείας παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την επομένη της κοινοποίησής της στον Αποδέκτη είτε: α) εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή κανονιστική διάταξη είτε β) σε περίπτωση επανειλημμένης εκ μέρους του Αποδέκτη παραβίασης των όρων της παρούσας Σύμβασης.
   2. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
   3. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να διακόψει οριστικά την παροχή της υπηρεσίας, εφ' όσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών και είτε α) έχει απενεργοποιηθεί η εμφάνιση του ηλεκτρονικού του καταστήματος στην Ιστοσελίδα με πρωτοβουλία του Αποδέκτη ή με πρωτοβουλία της Παρόχου για παραβίαση των όρων της παρούσας είτε β) ο Αποδέκτης δεν κρατάει ενήμερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα.
 3. Άρθρο 3

  1. Η Πάροχος Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες και προϊόντα της απόλυτης επιλογής της, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης προϊόντων του Αποδέκτη χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η κατάταξη, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, κατόπιν καταβολής εκ μέρους του Αποδέκτη επιπλέον τιμήματος. Τα προϊόντα που εμφανίζονται κατ'αυτόν τον τρόπο φέρουν ιδιαίτερη διακριτή ένδειξη. Για την παροχή της δυνατότητας αυτής, το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών που διατηρεί ο Αποδέκτης θα πρέπει να υπερβαίνει το 89% εντός των προηγούμενων ενενήντα (90) ημερών και να έχει αποδεχθεί τουλάχιστον είκοσι (20) παραγγελίες εντός των προηγούμενων ενενήντα (90) ημερών. Προς το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία, ο Αποδέκτης παρέχει μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης των πληροφοριών και των φωτογραφιών που παρέχονται στην Πάροχο Εταιρεία για τα προβαλλόμενα προϊόντα που ο Αποδέκτης εμπορεύεται. Ο Αποδέκτης διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του.
  2. Ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήμερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, την καταβολή του τιμήματος και την προώθηση της παραγγελίας στον Αποδέκτη.
  4. Ως στοιχεία της παραγγελίας που προωθούνται, κατά την προηγούµενη παράγραφο, νοούνται: α. ο κωδικός παραγγελίας β. ο κωδικός προϊόντος, γ. ο τίτλος του προϊόντος, δ. η φωτογραφία του προϊόντος, ε. η τιµή µονάδας του κάθε προϊόντος που περιλαµβάνεται στην παραγγελία, στ. η ποσότητα προϊόντων που παραγγέλθηκε από τον Χρήστη, ζ. το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη και η. τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις του Χρήστη σχετικά µε το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε.
  5. Ο Αποδέκτης ενηµερώνει την Πάροχο Εταιρεία για την αποδοχή της παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της παραγγελίας. Ʃε περίπτωση µη αποδοχής αυτής ή µετά την πάροδο του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ακυρωµένη. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία FBS, δεν απαιτείται η αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους του αναφορικά με τα προϊόντα για τα οποία συμμετέχει στην υπηρεσία αυτή, καθώς η παραγγελία προωθείται απευθείας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) για τη διαχείριση και προετοιμασία της παραγγελίας.
  6. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και συσκευασία της κάθε παραγγελίας και στη συνέχεια την ειδοποίηση της Παρόχου Εταιρείας, µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, ότι η παραγγελία είναι έτοιµη για αποστολή, με εξαίρεση τις παραγγελίες που αφορούν προϊόντα για τα οποία ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία FBS, όπου αποκλειστικά υπεύθυνες για την διαχείριση και προετοιμασία της παραγγελίας ορίζονται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL). Σε κάθε περίπτωση ο Αποδέκτης οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, το οποίο είτε το συμπεριλαμβάνει σε κάθε συσκευασία είτε το αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο έως την αποστολή της παραγγελίας, στον Χρήστη μέσω της Παρόχου Εταιρείας.
  7. Αν ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήματος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  8. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωμένες παραγγελίες σε τρίτο Αποδέκτη, κατά την απόλυτη κρίση της.
  9. Ο Αποδέκτης δεν χρεώνει µεταφορικά ή άλλα έξοδα επί του τελικού ποσού στο οποίο ανέρχεται το σύνολο της παραγγελίας.
  10. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραλαβή του συνόλου της παραγγελίας από τον Αποδέκτη και την αποστολή της στον Χρήστη.
  11. Η Πάροχος Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήματα, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζονται η ημέρα και ώρα που πραγματοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιμή εκάστου πωληθέντος προϊόντος. Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συμφωνηθείσα προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς την προσθήκη μεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της παραγγελίας. Πλέον της ως άνω αναφερόμενης προμήθειας, η Πάροχος Εταιρεία θα δικαιούται αμοιβής που θα ισούται με ένα συγκεκριμένο σταθερό (φιξ) ποσό ανάλογα με το είδος και το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος που αποστέλλεται μέσω της Υπηρεσίας FBS, εφόσον ο Αποδέκτης κάνει χρήση αυτής, σύμφωνα με το ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 6.6. της παρούσας.
  12. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά του Χρήστη εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παραγγελίας ή επιστροφής των προϊόντων στον Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από τον Χρήστη και την αποστολή τους στον Αποδέκτη.
  13. Εάν η υπαναχώρηση ή επιστροφή προϊόντος οφείλεται σε λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας από πλευράς του Αποδέκτη, ο τελευταίος χρεώνεται με το κόστος της αντικατάστασης του προϊόντος καθώς και των μεταφορικών εξόδων αποστολής του προϊόντος από τον Αποδέκτη προς το Χρήστη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων εκτελέσεων παραγγελιών από πλευράς του Αποδέκτη και κατόπιν διενέργειας ελέγχου εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας αναφορικά με το λόγο επιστροφής του προϊόντος η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει αζημίως προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση.
 4. Άρθρο 4

  1. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο χρήστη και έχουν εξοφληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.
  2. Σε περίπτωση εξόφλησης κατά την παράδοση της παραγγελίας (αντικαταβολή), η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στον χρήστη, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, από την καταβολή στην Πάροχο Εταιρεία του αντιτίμου των παραγγελιών από τη μεταφορική εταιρεία. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τις Άτοκες Δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή το Πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας από την Πάροχο Εταιρεία για την εξόφληση της παραγγελίας, η τελευταία θα καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουµένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, στο τέλος κάθε εβδομάδας που ακολουθεί μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας από το Χρήστη, την αµοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο Χρήστη και έχουν εξοφληθεί µέσω του προγράμματος «Δόσεις για όλους» ή με Άτοκες Δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.
  3. Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αφαιρουμένης της αμοιβής της Παρόχου Εταιρείας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η αμοιβή για μερικότερες παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας παραγγελίας καταβάλλεται στον Αποδέκτη μετά την εξόφληση του συνόλου των μερικότερων παραγγελιών της κύριας παραγγελίας.
  4. Για την παροχή της υπηρεσίας ο Αποδέκτης καταβάλει αρχικό τέλος εγγραφής στην Πάροχο Εταιρεία. Η συμφωνηθείσα αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών από την Πάροχο Εταιρεία ισούται με την προμήθεια πώλησης ανά παραγγελία, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Η συμφωνηθείσα προμήθεια υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα κατά την χρονική στιγμή της αποδοχής της παραγγελίας προμήθεια και το ύψος της ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα.
  5. Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο παρόν και σε αυτόν τον πίνακα το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα.
  6. Επί της συμφωνηθείσας προμήθειας για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 4.4, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:
   1. Έκπτωση 15% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η επιχείρηση του Αποδέκτη έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Skroutz Analytics ή/και Marketplace (β) η συνολική ετήσια αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας όπως καταγράφεται μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics ή/και Marketplace είναι ίση ή μεγαλύτερη του €1,000,000 , και (γ) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για το αντίστοιχο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, το οποίο προηγείται της αξιολόγησης για την εφαρμογή της έκπτωσης, ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα τριών εκατοστιαίων μονάδων (93%), υπό την προϋπόθεση ότι στον Αποδέκτη έχουν σταλεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) παραγγελίες.

    Η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται εντός των πρώτων δέκα εργάσιμων ημερών κάθε τριμήνου για το τρέχον τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά τα προηγούμενα 4 ολοκληρωμένα τρίμηνα («Περίοδος Αναφοράς») και θα ισχύει έως τον υπολογισμό του επόμενου τριμήνου του ημερολογιακού έτους.

    Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης ενεργοποιήσει την υπηρεσία Marketplace για πρώτη φορά, και εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση υπο στοιχεία (β), η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται αυτόματα για το τρέχον τρίμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται αμέσως με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Marketplace και θα ισχύει έως τον υπολογισμό του επόμενου τριμήνου του ημερολογιακού έτους, οπότε και θα εξετάζεται αν πληρούνται σωρευτικά όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) για την εφαρμογή της έκπτωσης.

    Για το σκοπό του υπολογισμού και της εφαρμογής της ανωτέρω έκπτωσης, ως επιχείρηση του Αποδέκτη νοούνται όλα τα καταστήματα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο ΑΦΜ.

    Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταργεί ή να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της ανωτέρω έκπτωσης καθώς και ότι η έκπτωση που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν δύναται να συνδυαστεί με τυχόν άλλες προσφορές ή εκπτώσεις τις οποίες ενδεχομένως παρέχει η Πάροχος Εταιρεία.
   2. Έκπτωση 10% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η επιχείρηση του Αποδέκτη έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Skroutz Analytics ή/και Marketplace (β) η συνολική ετήσια αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησής του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας όπως καταγράφεται μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics ή/και Marketplace είναι ίση ή μεγαλύτερη του €100,000 αλλά δεν υπερβαίνει το €1.000.000, (γ) η συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησής του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας όπως καταγράφεται μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics ή/και Marketplace κατά το τελευταίο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους συγκριτικά με την συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησής του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους έχει σημειώσει είτε αύξηση ίση ή μεγαλύτερη κατά πενήντα εκατοστιαίες μονάδες (50%) εφ’όσον το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους η συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησής του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας όπως καταγράφεται μέσω της υπηρεσίας Skroutz Analytics ή/και Marketplace είναι μεγαλύτερη της μηδενικής είτε αύξηση ίση ή μεγαλύτερη των €50.000, και (δ) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για το αντίστοιχο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, το οποίο προηγείται της αξιολόγησης για την εφαρμογή της έκπτωσης, ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα τριών εκατοστιαίων μονάδων (93%), υπό την προϋπόθεση ότι στον Αποδέκτη έχουν σταλεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) παραγγελίες.

    Η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται εντός των πρώτων δέκα εργάσιμων ημερών κάθε τριμήνου για το τρέχον τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των εμπορευμάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά τα προηγούμενα 4 ολοκληρωμένα τρίμηνα («Περίοδος Αναφοράς») και θα ισχύει έως τον υπολογισμό του επόμενου τριμήνου του ημερολογιακού έτους.

    Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης ενεργοποιήσει την υπηρεσία Marketplace για πρώτη φορά, και εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση υπο στοιχεία (β), η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται αυτόματα για το τρέχον τρίμηνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανωτέρω έκπτωση θα εφαρμόζεται αμέσως με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Marketplace και θα ισχύει έως τον υπολογισμό του επόμενου τριμήνου του ημερολογιακού έτους, οπότε και θα εξετάζεται αν πληρούνται σωρευτικά όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ) για την εφαρμογή της έκπτωσης.

    Για το σκοπό του υπολογισμού και της εφαρμογής της ανωτέρω έκπτωσης, ως επιχείρηση του Αποδέκτη νοούνται όλα τα καταστήματα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο ΑΦΜ.

    Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταργεί ή να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της ανωτέρω έκπτωσης και ότι η έκπτωση που περιγράφεται στο παρόν άρθρο δεν δύναται να συνδυαστεί με τυχόν άλλες προσφορές ή εκπτώσεις τις οποίες ενδεχομένως παρέχει η Πάροχος Εταιρεία.
  7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης από τον Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παροχή των εκπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο στο σύνολο των καταστημάτων του Αποδέκτη.
  8. Πέραν των ανωτέρω, για την παροχή της Υπηρεσίας FBS η συµφωνηθείσα αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με ένα συγκεκριμένο σταθερό (φιξ) ποσό ανάλογα με το είδος και το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος που αποστέλλεται μέσω της Υπηρεσίας FBS, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας για την Υπηρεσία FBS υπολογίζεται ανά προϊόν, ενώ σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής για την παροχή των υπηρεσιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης των εμπορευμάτων καθώς και την φόρτωση αυτών στα οχήματα που θα υποδεικνύει η Πάροχος Εταιρεία για λογαριασμό του Αποδέκτη, καθώς και τυχόν έξοδα και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα προκύπτει κατά την παροχή των υπηρεσιών. Ʃυµφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρµογή της αμοιβής της όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο.
  9. Η Πάροχος Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ [email protected]). Κατά συνέπεια, ο Αποδέκτης αποδέχεται και συμφωνεί στη δέσμευση και συμμόρφωση του και με τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Συστήματος Everypay, προκειμένου να λαμβάνει υπηρεσίες πληρωμών με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα για την ενημέρωση σας, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του ν 4537/2018 και είναι διαθέσιμοι για αποθήκευση σε σταθερό μέσο κατά το άρθρο 53. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωμών η Πάροχος Εταιρεία και η Everypay ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, με σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από την Everypay γίνεται με ασφάλεια και με βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Everypay www.everypay.gr/privacy/. Η τιμολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωμών εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις της Everypay για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).
  10. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι καταβολές στον Αποδέκτη, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιμέλειας, έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Αποδέκτη, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας εάν ο Αποδέκτης δεν προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων ή παρέχει ελλιπή ή ανακριβή έγγραφα.
  11. Για την παροχή της Υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, καθώς και για την παροχή της Υπηρεσίας FBS, η Πάροχος Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό. Όλες οι καταβολές από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος ή Ιδρύματος Πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία.
  12. Εάν ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα άλλο πλην των α) Alpha Bank A.E., β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., γ) Eurobank Α.Ε. και δ) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
 5. Άρθρο 5

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως:
   1. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Απέχει από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Απέχει από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Απέχει από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   5. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
   6. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, σε περίπτωση που ο Αποδέκτης τυγχάνει παραγωγός (αποβλήτων) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΗΣΣ) και συσκευασιών. Ειδικότερα, ο Αποδέκτης υποχρεούται όπως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 και Ν. 4819/2021, των Προεδρικών Διαταγμάτων 82/2004 και 109/2004 καθώς και των λοιπών συναφών νομοθετημάτων, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούνται μεταξύ άλλων να οργανώνει ατομικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), να αναγράφει τον αριθμό του Ε.Μ.ΠΑ. στα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά πώλησης των σχετικών προϊόντων.
  2. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.
 6. Άρθρο 6

  1. Η Πάροχος Εταιρεία διαμεσολαβεί μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Πάροχο Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της Παρόχου Εταιρείας ήτοι την διαμεσολάβηση μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
  2. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης του Marketplace, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (Πολιτική Ορθής Χρήσης του Marketplace)
  3. Η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον Αποδέκτη να φέρει την επισήμανση “Pro Seller” στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον σύνδεσμο Κριτήρια Pro Seller. Η επισήμανση αυτή δεν επηρεάζει την κατάταξη των συνεργατών της Παρόχου Εταιρείας (μεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr.
  4. Εφ’όσον ο Αποδέκτης συμμετέχει στο Marketplace για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, η Πάροχος Εταιρεία εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών που διατηρεί ο Αποδέκτης. Ειδικότερα, ο Αποδέκτης οφείλει να διατηρεί, ανά χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών («Περίοδος Αξιολόγησης»), Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό:
   • εβδομήντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (75%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον είκοσι (20) παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης, ή
   • ογδόντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (85%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον πενήντα (50) παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης.

   Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη κατά την Περίοδο Αξιολόγησης από πέντε (5) έως και δεκαεννιά (19) παραγγελίες, τότε η Πάροχος Εταιρεία, κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω, εξετάζει τον αριθμό των μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών κατά την Περίοδο Αξιολόγησης, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες.

   Σε κάθε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο των ογδόντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (85%) ή εβδομήντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (75%) ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών βρίσκεται επανειλημμένα μικρότερο των ως άνω αναφερόμενων ποσοστών ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών υπερβαίνει επανειλημμένα τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει οριστικά τη σύμβαση.

  5. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να παρέχει την Express Παράδοση για συγκεκριμένες παραγγελίες προϊόντων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και τα οποία φέρουν σχετική ειδική σήμανση.
   1. Για την συμμετοχή στην υπηρεσία Express Παράδοση, το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη κατά τις προηγούμενες δεκαπέντε (15) ημέρες («Περίοδος Αξιολόγησης») να είναι ίσο ή να υπερβαίνει τις ενενήντα τρεις εκατοστιαίες μονάδες (93%).
   2. Για την παραμονή του στην υπηρεσία Express Παράδοση, ο Αποδέκτης θα πρέπει κατά την Περίοδο Αξιολόγησης να διατηρεί Ποσοστό Διεκπεραίωσης Express Παράδοσης Παραγγελιών ίσο ή μεγαλύτερο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (95%). Εάν η Πάροχος Εταιρεία προώθησε στον Αποδέκτη κατά την Περίοδο Αξιολόγηση, έως σαράντα (40) παραγγελίες Express Παράδοσης, ο Αποδέκτης δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες. Ʃε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Express Παράδοσης Παραγγελιών ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (95%) ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων παραγγελιών υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες παραγγελίες, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, αφαιρείται από τον Αποδέκτη η δυνατότητα συµµετοχής του στην υπηρεσία Express Παράδοση και επανεξετάζεται η συµµετοχή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.5.1.
  6. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Αποδέκτη την Υπηρεσία FBS για συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες ή/και προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, μέσω συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία παρέχει στον Αποδέκτη την Υπηρεσία FBS σε στεγασμένο κατάλληλο χώρο συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, όπου θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την σωστή φύλαξη των εμπορευμάτων και θα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
   1. Για τη ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS, ο Αποδέκτης υποχρεούται να υποβάλει αίτημα προς την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Ʃυστήματος Skroutz Merchant με αναφορά στα εμπορεύματα και τις ποσότητες των εμπορευμάτων για τα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στην Υπηρεσία FBS. Η Πάροχος Εταιρεία αξιολογεί τα αιτήματα για ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS με τη χρονική προτεραιότητα που αυτά υποβάλλοντα και ανάλογα με το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη απόδοση του Αποδέκτη.
   2. Ειδικότερα, ο Αποδέκτης που επιθυμεί να κάνει χρήση της Υπηρεσίας FBS εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία να συμβληθεί για λογαριασμό του με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας, προκειμένου να παρέχονται στον Αποδέκτη υπηρεσίες (α) παραλαβής και αποθήκευσης των εμπορευμάτων του Αποδέκτη σε κατάλληλα στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης, (β) προετοιμασίας των παραγγελιών που διενεργούνται από το “Καλάθι Αγορών” και συσκευασίας των εμπορευμάτων του Αποδέκτη προς πώληση, (γ) παραλαβής και διαχείρισης τυχόν επιστροφών των διεκπεραιωμένων παραγγελιών στους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης επιχείρησης, και (ε) παράδοσης των εμπορευμάτων του Αποδέκτη σε συνεργαζόμενες με την Πάροχο Εταιρεία εταιρείες ταχυμεταφορών και μεταφορικές εταιρείες προς αποστολή στο Χρήστη. Προς το σκοπό αυτό, ο Αποδέκτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως συμβληθεί για λογαριασμό του με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν με την τελευταία αλλά και λεπτομερέστερα τυχόν θα αποφασιστούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρείας και θα συμπεριληφθούν σε σχετική σύμβαση.
   3. Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS και κατά τη διάρκεια της χρήσης της, ο Αποδέκτης υποχρεούται να ενημερώνει την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchant αναφορικά με το είδος και τις ποσότητες των εμπορευμάτων που επιθυμεί να παραδώσει προς αποθήκευση καθώς και για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής. Η παράδοση των εμπορευμάτων του Αποδέκτη θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της υποδεικνυόμενης από την Πάροχο Εταιρεία συνεργαζόμενης επιχειρήσης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εκφόρτωση την ίδια ημέρα, η εκφόρτωση των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχτεί το αίτημα του Αποδέκτη για την παραλαβή εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως π.χ. λόγω μη διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, λόγω μη έγκαιρης υποβολής αιτήματος εκ μέρους του Αποδέκτη κλπ).
   4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων στη ράμπα της αποθήκης προς εκφόρτωση, θα πραγματοποιείται από τη συνεργαζόμενη με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των συσκευασιών βάσει των σχετικών δελτίων αποστολής και οπτικός έλεγχος των συσκευασιών για τυχόν φθορές ή ελαττώματα και η Πάροχος Εταιρεία θα ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση για τυχόν ποσοτικές διαφορές, ζημιές ή ελαττώματα που προέκυψαν κατά την ως άνω παραλαβή. Διευκρινίζεται ότι (i) ως ποιοτική παραλαβή νοείται, ο έλεγχος της εξωτερικής κατάστασης της συσκευασίας των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων, δηλαδή, να μην είναι βρεγμένη, κατεστραμμένη ή παραβιασμένη οποιαδήποτε συσκευασία, ενώ (ii) ως ποσοτική παραλαβή, νοείται η καταμέτρηση των συσκευασιών των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων σύμφωνα με την αναφερόμενη στο σχετικό δελτίο αποστολής ποσότητα. O πρώτος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αναφορικά με τα αφιχθέντα κιβώτια, θα γίνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην αναμενόμενη παραλαβή ποσότητα, κατά την εκφόρτωση των αφιχθέντων παλετών ή/και κιβωτίων. Όταν γίνει αυτό θα αποδεσμεύεται ο οδηγός, αφού του σφραγιστεί το σχετικό δελτίο ή η φορτωτική με τις τυχόν παρατηρήσεις που έχουν διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια του πρώτου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις κατά τη διενέργεια του πρώτου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, θα σφραγίζεται το σχετικό δελτίο ή ή φορτωτική διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για την επισήμανση τυχόν παρατηρήσεων μέχρι και την ολοκλήρωση του οριστικού ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. Ο οριστικός ποσοτικός και ο ποιοτικός έλεγχος των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων θα διενεργείται και θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εισαγωγή των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το χρονικό διάστημα εντός των είκοσι τεσσάρων ωρών το αργότερο από την εκφόρτωση στη ράμπα αυτών των εμπορευμάτων.
   5. Ο Αποδέκτης θα ενημερώνεται καθημερινά μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants αναφορικά με τις εκάστοτε ακριβείς ποσότητες των αποθηκευμένων εμπορευμάτων ανά κωδικό με ειδική αναφορά μεταξύ άλλων στον αριθμό παρτίδας ή στις ημερομηνίες λήξης του κάθε προϊόντος (expiry dates).
   6. Σε περίπτωση που μια παραγγελία που προωθηθεί στον Αποδέκτη από την Πάροχο Εταιρεία αφορά προϊόν που βρίσκεται αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, η παραγγελία θα προετοιμάζεται προς παράδοση από την τελευταία και θα αποστέλλεται στο Χρήστη βάσει των εντολών της Παρόχου Εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής της ως άνω παραγγελίας θα ακολουθούνται οι αντίστοιχες ενέργειες για την επιστροφή και ενημέρωση υγιούς αποθέματος από την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής.
   7. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φυσικά ελλείμματα κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εμπορευμάτων από τη συνεργαζόμενη με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, θα θεωρούνται ως υπαιτιότητα και καταλογίζονται ως ευθύνη του Αποδέκτη εφόσον επισημαίνονται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και μέχρι την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό της σύστημα. Εφόσον ζημιές ή φυσικά ελλείμματα δημιουργούνται μετά την παραλαβή και εισαγωγή των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, κατά την αποθήκευση και εκτέλεση των παραγγελιών και μέχρι την ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων στη ράμπα της αποθήκης από τους οδηγούς των οχημάτων θα θεωρούνται ως υπαιτιότητα και καταλογίζονται ως ευθύνη της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής.
   8. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την Πολιτική Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (Πολιτική Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS).
   9. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δε λειτουργεί σύμφωνα με τις Πολιτικές Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS, η Πάροχος Εταιρία δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παροχή Υπηρεσίας FBS στον Αποδέκτη.
 7. Άρθρο 7

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ τριών (3) ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει τυχόν απάντηση του Αποδέκτη επί των αρνητικών αξιολογήσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτής, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας παράλληλα τον Αποδέκτη για τη διαγραφή της, ή/και να επικοινωνήσει με τον Αποδέκτη προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αλλαγή και αναδιαμόρφωση του κειμένου της απάντησης για την δημοσιοποίηση του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνοντας παράλληλα τα επίμαχα σημεία του.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του Αποδέκτη με τον Χρήστη που υποβάλλει την αξιολόγηση και η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
  5. Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 8. Άρθρο 8

  1. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
  2. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
 9. Άρθρο 9

  1. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη, μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα: α) την εικαζόμενη μη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επηρεάζει τον Αποδέκτη, β) τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη και γ) μέτρα που λαμβάνει η Πάροχος Εταιρεία ή συμπεριφορά της Παρόχου Εταιρείας που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη.
  2. Στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, η Πάροχος Εταιρεία α) εξετάζει δεόντως τις καταγγελίες που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω και τη συνέχεια που ενδεχομένως χρειαστεί να δοθεί στην καταγγελία, ώστε να αντιμετωπίζεται επαρκώς το ζήτημα που τέθηκε, β) επεξεργάζεται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε και γ) γνωστοποιεί στον Αποδέκτη την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με απλή και κατανοητή διατύπωση.
 10. Άρθρο 10

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα γνωστοποιείται στον Αποδέκτη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση.
  3. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα, η Πάροχος Εταιρεία ορίζει (α) τον κ. Χάρη Π. Μεϊδάνη, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένο διαμεσολαβητή (τηλ. 2103604445), και (β) την κ. Ελένη Πλέσσα, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (τηλ. 2103616493), ως κατάλληλους υπό την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/1150 διαμεσολαβητές για να επιδιώξουν ενεργώντας ατομικά με την ως άνω ιδιότητα, την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παράρτημα I - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών Skroutz Marketplace

 1. Εισαγωγή

  Σε συμπλήρωση όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας, και του Αποδέκτη (εφεξής τα «Μέρη») στην παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), προστίθεται το παρόν ως παράρτημα, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 2. Ορισμοί

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, Υποκείμενο Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία, Εποπτεύουσα Αρχή, Τρίτα Μέρη και Αποδέκτες ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός 2016/679, εφεξής “ΓΚΠΔ”) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νομοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  2. Οι ορισμοί που τίθενται στο Προοίμιο της Σύμβαση Συνεργασίας, ισχύουν και στο παρόν παράρτημα.
 3. Ρόλοι των Μερών

  1. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η Πάροχος Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Αποδέκτης λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία της Παρόχου Εταιρείας, σχετικά με την τοποθέτηση, εν γένει εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράδοση και επιστροφή ηλεκτρονικών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εν λόγω Επεξεργασίες, αποτυπώνονται στον Πίνακα Α του παρόντος.
  2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συμβατικής ή μη πρόβλεψης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σύμβασης Συνεργασίας.
 4. Πλαίσιο Συνεργασίας

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει δια του παρόντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Η συνδρομή του Εκτελούντος την Επεξεργασία στη λειτουργία της Υπηρεσίας Skroutz Marketplace, απαιτεί τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας περιγράφονται στον Πίνακα A του παρόντος.
  3. Για την εκτέλεση των Εργασιών Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αφορούν αυτά. Στον Πίνακα Α του παρόντος αναφέρονται οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και στα οποία έχει πρόσβαση ο Εκτελών την Επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται επίσης στον Πίνακα Α του παρόντος.
  4. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιθυμεί να αναθέσει νέα επεξεργασία στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, το παρόν θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και θα επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Α.
  5. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει ότι παραμένει άμεσα υπεύθυνος αναφορικά με την συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την επίδειξη της εν λόγω συμμόρφωσης.
  6. Η Επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τυχόν ανάθεσης υπεργολαβίας από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία που να συμπεριλαμβάνει διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις προβλέψεις του παρόντος.
 5. Επεξεργασίας Σύμφωνα με τις Οδηγίες

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος και μόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί ή που έχουν ειδικά καθοριστεί στις εν λόγω οδηγίες.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν κατά τη γνώμη του, κάποια οδηγία του παραβιάζει τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.
  3. Αναγνωρίζεται ρητώς από τον Αποδέκτη ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση προβαίνει σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τρόπο ή για σκοπούς που υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο παρόν ή τις κατά περίπτωση ειδικές γραπτές οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την μη εξουσιοδοτημένη αυτή επεξεργασία δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 6. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία καθώς επίσης και τη συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων Επεξεργασίας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση και ενάντια σε κάθε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μέσω της εφαρμογής σαφών και αυστηρών διαδικασιών και πολιτικών.
 7. Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα

  1. Στην περίπτωση που χορηγείται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιοληψίας, αλλά και λοιπών δικτύων, εξυπηρετητών, συστημάτων διαλόγων, βάσεων δεδομένων κλπ.), ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και μόνο σε αυστηρή συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που τυχόν υποδεικνύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει ειδικότερα την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα μέσω των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων δίνεται μόνο στα μέλη του προσωπικού του που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και μόνο σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Σύμβασης Συνεργασίας, αλλά και όσους εξειδικεύονται στο παρόν ή σε τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 8. Ενημέρωση, Γνωστοποίηση και Συνδρομή

  1. Ο Εκτελών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα-οκτώ (48) ωρών τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται με Προσωπικά Δεδομένα.
  2. Επιπροσθέτως, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης από Υποκείμενο Δεδομένων αιτήματος, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
  3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει συνδρομή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του τελευταίου με τις υποχρεώσεις από τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα να συνδράμει με:
   1. την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 32 ΓΚΠΔ,
   2. τη γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων στην Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 33 ΓΚΠΔ και την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 34 ΓΚΠΔ.
   3. την τυχόν διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, αναφορικά με τις προβλεπόμενες Επεξεργασίες και
   4. την πιθανή διαβούλευση με την Εποπτεύουσα Αρχή σχετικά με την εν λόγω τυχόν Μελέτη Εκτίμηση Αντικτύπου, σύμφωνα με το Άρθρο 36 ΓΚΠΔ, όπως επίσης και την εφαρμογή μέτρων μετριασμού του κινδύνου για τα προσωπικά δεδομένα, από κοινού με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 9. Πρόσβαση και Γνωστοποίηση

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα δίνεται μόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν παράρτημα και τις Επεξεργασίες που περιγράφονται στον Πίνακα Α.
  2. Το προσωπικό του Εκτελούντος την επεξεργασία που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, συμβατική ή εκ του νόμου, θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.
 10. Χρήση Περαιτέρω Υπεργολάβων

  Δεν επιτρέπεται στον Εκτελούντα να διορίσει υπεργολάβους (Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στην οποία απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του περαιτέρω υπεργολάβου, ο σκοπός της υπεργολαβίας, τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και συμβατικές δεσμεύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμης προστασίας για τα Υποκείμενα Δεδομένων, σε σχέση με τις προβλέψεις του παρόντος.

 11. Δικαίωμα Ελέγχου

  Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και διευκολύνει ελέγχους, περιλαμβανομένων επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από αυτόν.

 12. Λύση της Σύμβασης

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει ή διαγράφει τα Προσωπικά Δεδομένα μετά τη λήξη των Επεξεργασιών που περιγράφονται στον Πίνακα Α ή/και της Σύμβασης Συνεργασίας, σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται η κατ’ εξαίρεση αποθήκευση συγκεκριμένων, εντελώς απαραίτητων δεδομένων, από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται ο Εκτελών την Επεξεργασία.
  2. Ως προς την ανωτέρω περιγραφόμενη κατ’ εξαίρεση επεξεργασία, ο Αποδέκτης αναγνωρίζει ότι θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την επεξεργασία αυτή δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 13. Ευθύνη

  Σε περίπτωση που, τόσο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη αυτής, προκληθεί ζημία οποιασδήποτε μορφής στα Υποκείμενα των Δεδομένων ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση από Υποκείμενα Δεδομένων ή/και τρίτους εξαιτίας οποιασδήποτε παραβίασης που οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων από αυτόν, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εξ’ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν στη διενεργούμενη Επεξεργασία ή παραβιάσεων των σχετικών νομικών ή/και συμβατικών υποχρεώσεων τόσο εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία, όσο και εκ μέρους των τυχόν περαιτέρω υπεργολάβων αυτού, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για κάθε ποσό το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέβαλε ή καλείται να καταβάλει για τους πιο πάνω λόγους.

 14. Ειδικό Δικαίωμα Καταγγελίας

  Η Πάροχος Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Συνεργασίας για σπουδαίο λόγο και με άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.

Πίνακας Α – Λεπτομέρειες της Επεξεργασίας