Επιστροφή Εκτύπωση

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:

 1. «Πάροχος Εταιρεία» η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000)
 2. «Θυγατρική Εταιρεία» η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Forty Two Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» και το διακριτικό τίτλο «Forty Two ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800724932, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ: 138451901000), θυγατρική της Παρόχου Εταιρείας.
 3. «Αποδέκτης» είναι ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα.
 4. «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr
 5. «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγματοποιεί παραγγελίες μέσω αυτής.
 6. «Προμήθεια» είναι το ποσοστό προμήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
 7. «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τον Αποδέκτη μέσω της Ιστοσελίδας.
 8. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων του Χρήστη προϊόντων αγοράς.
 1. Άρθρο 1

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.skroutz.gr, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από άποψη τιμής και σημείου πώλησης.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως των φορολογικών στοιχείων της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είτε (β) στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ο Αποδέκτης δεσμεύεται να παρακολουθεί μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες όπως έχουν περιγραφεί άνωθεν. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
  3. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης (Ticketing) στο Σύστημα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του.
 2. Άρθρο 2

  1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
 3. Άρθρο 3

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
   1. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   5. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
  2. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.
 4. Άρθρο 4

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ 10 ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
  5. Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 5. Άρθρο 5

  1. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
  2. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
 6. Άρθρο 6

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.
  3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  4. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.

Παράρτημα

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το παρόν αποτελεί Παράρτημα στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και λειτουργεί συμπληρωματικά και αναπόσπαστα με αυτήν.

 1. Άρθρο 1

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία διαμεσολαβεί μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Θυγατρική Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της Θυγατρικής Εταιρείας ήτοι την διαμεσολάβηση μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
  2. Για την παροχή της Υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, η Θυγατρική Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό. Όλες οι καταβολές από την Θυγατρική Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος ή Ιδρύματος Πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται η Θυγατρική Εταιρεία.
 2. Άρθρο 2

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα.
  2. Ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήμερη την Θυγατρική Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η Θυγατρική Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη.
  3. Η Θυγατρική Εταιρεία αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, την καταβολή του τιμήματος και την προώθηση της παραγγελίας στον Αποδέκτη. Ο Αποδέκτης ενημερώνει την Θυγατρική Εταιρεία για την αποδοχή της παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής ή μετά την πάροδο του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  4. Αν για λόγους που οφείλονται στον ίδιο, ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήματος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  5. Η Θυγατρική Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωμένες παραγγελίες σε τρίτο Αποδέκτη, κατά την απόλυτη κρίση της.
  6. Η Θυγατρική Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήματα, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζονται η ημέρα και ώρα που πραγματοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιμή εκάστου πωληθέντος προϊόντος. Η αμοιβή της Θυγατρικής Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συμφωνηθείσα προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς την προσθήκη μεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της παραγγελίας.
 3. Άρθρο 3

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο χρήστη.
  2. Η συμφωνηθείσα προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών από την Θυγατρική Εταιρεία υπολογίζεται ως το άθροισμα κόστους διεκπεραίωσης ανά παραγγελία 2,82% και της προμήθειας πώλησης (πλέον Φ.Π.Α.). Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πώλησης ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα.
  3. Συμφωνείται ότι η Θυγατρική Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο παρόν και σε αυτόν τον πίνακα το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα.
 4. Άρθρο 4

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ info@everypay.gr). Κατά συνέπεια, ο Αποδέκτης αποδέχεται και συμφωνεί στη δέσμευση και συμμόρφωση του και με τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Συστήματος Everypay, προκειμένου να λαμβάνει υπηρεσίες πληρωμών με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα για την ενημέρωση σας, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του ν 4537/2018 και είναι διαθέσιμοι για αποθήκευση σε σταθερό μέσο κατά το άρθρο 53. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωμών η Θυγατρική Εταιρεία και η Everypay ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, με σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από την Everypay γίνεται με ασφάλεια και με βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Everypay www.everypay.gr/privacy/. Η τιμολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωμών εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ της Θυγατρικής Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις της Everypay για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΟΥ SKROUTZ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σε συνέχεια εν ισχύ συμφωνητικού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και της Θυγατρικής Εταιρείας και σε συμπλήρωση όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας, της Θυγατρικής Εταιρείας και του Αποδέκτη (εφεξής τα «Μέρη») στην Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας Καλάθι του Skroutz (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), προστίθεται το παρόν ως Παράρτημα Ι, στο πλαίσιο τις συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Για τους σκοπούς του Παραρτήματος Ι, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, Υποκείμενο Δεδομένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία, Εποπτεύουσα Αρχή, Τρίτα Μέρη και Αποδέκτες ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Κανονισμός 2016/679, εφεξής “ΓΚΠΔ”) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νομοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  2. Οι ορισμοί που τίθενται στο Προοίμιο της Σύμβαση Συνεργασίας, ισχύουν και στο παρόν Παράρτημα Ι.
 3. ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

  1. Ως προς την επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η Πάροχος Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η Θυγατρική Εταιρεία λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία και ο Αποδέκτης λειτουργεί ως υπεργολάβος (εφεξής «Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία») της Θυγατρικής Εταιρείας, σχετικά με την τοποθέτηση, εν γένει εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράδοση και επιστροφή ηλεκτρονικών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στις εν λόγω Επεξεργασίες, αποτυπώνονται στον Πίνακα Α του παρόντος.
  2. Τα προβλεπόμενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συμβατικής ή μη πρόβλεψης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, σε σχέση με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Σύμβασης Συνεργασίας.
 4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει δια του παρόντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές του Εκτελούντος την Επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Οι συνδρομή του Υπο-Εκτελούντος την Επεξεργασία στη λειτουργία της Υπηρεσίας Καλάθι του Skroutz, απαιτεί τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Εκτελούντος την Επεξεργασία και κατ’ επέκταση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας περιγράφονται στον Πίνακα A του παρόντος.
  3. Για την εκτέλεση των Εργασιών Επεξεργασίας, ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αφορούν αυτά. Στον Πίνακα Α του παρόντος αναφέρονται οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και στα οποία έχει πρόσβαση ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποστούν επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται επίσης στον Πίνακα Α του παρόντος.
  4. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία επιθυμεί να αναθέσει νέα επεξεργασία στον Υπο-Εκτελούντα, το παρόν θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και θα επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Α.
  5. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Υπο-Εκτελούντος την Επεξεργασία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώματα των Υποκειμένων Δεδομένων, τόσο ο Εκτελών την Επεξεργασία, όσο και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζουν ότι παραμένει άμεσα υπεύθυνοι αναφορικά με την συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την επίδειξη της εν λόγω συμμόρφωσης.
  6. Η Επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση τυχόν περαιτέρω ανάθεσης υπεργολαβίας από τον Υπο-Εκτελούντα την Επεξεργασία που να συμπεριλαμβάνει διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του προς τις προβλέψεις του παρόντος.
 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και κατ’ εξαίρεση απευθείας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος και μόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί ή που έχουν ειδικά καθοριστεί στις εν λόγω οδηγίες.
  2. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των οδηγιών του Εκτελούντος την Επεξεργασία και των οδηγιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας, προς τον Υπο-Εκτελούντα την Επεξεργασία, ορίζεται ότι θα υπερέχουν οι οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  3. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αντιστοίχως, εάν κατά τη γνώμη του, κάποια οδηγία τους παραβιάζει τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία.
  4. Αναγνωρίζεται ρητώς από τον Αποδέκτη ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση προβαίνει σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τρόπο ή για σκοπούς που υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο παρόν ή τις κατά περίπτωση ειδικές γραπτές οδηγίες της Θυγατρικής Εταιρείας ή της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως υπο-εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την μη εξουσιοδοτημένη αυτή επεξεργασία δεν θα φέρουν ούτε η Πάροχος Εταιρεία, ούτε η Θυγατρική Εταιρεία.
 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

  1. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία καθώς επίσης και τη συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων Επεξεργασίας και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζημία, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη διάθεση ή πρόσβαση και ενάντια σε κάθε άλλη παράνομη μορφή Επεξεργασίας.
  2. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, μέσω της εφαρμογής σαφών και αυστηρών διαδικασιών και πολιτικών.
 7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  1. Στην περίπτωση που χορηγείται στον Υπο-Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή και του Υπευθύνου Επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγγελιοληψίας, αλλά και λοιπών δικτύων, εξυπηρετητών, συστημάτων διαλόγων, βάσεων δεδομένων κλπ.), ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και μόνο σε αυστηρή συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που τυχόν υποδεικνύει ο Εκτελών την Επεξεργασία ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
  2. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει ειδικότερα την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα μέσω των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων δίνεται μόνο στα μέλη του προσωπικού του που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και μόνο σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Σύμβασης Συνεργασίας, αλλά και όσους εξειδικεύονται στο παρόν ή σε τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

  1. Ο Υπο-Εκτελών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα-οκτώ (48) ωρών τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται με Προσωπικά Δεδομένα.
  2. Επιπροσθέτως, ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης από Υποκείμενο Δεδομένων αιτήματος, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
  3. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει συνδρομή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή και απευθείας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των τελευταίων με τις υποχρεώσεις από τη νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως για παράδειγμα να συνδράμει με:
   1. την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 32 ΓΚΠΔ,
   2. τη γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων στην Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 33 ΓΚΠΔ και την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 34 ΓΚΠΔ.
   3. την τυχόν διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, αναφορικά με τις προβλεπόμενες Επεξεργασίες και
   4. την πιθανή διαβούλευση με την Εποπτεύουσα Αρχή σχετικά με την εν λόγω τυχόν Μελέτη Εκτίμηση Αντικτύπου, σύμφωνα με το Άρθρο 36 ΓΚΠΔ, όπως επίσης και την εφαρμογή μέτρων μετριασμού του κινδύνου για τα προσωπικά δεδομένα, από κοινού με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 9. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα δίνεται μόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Παράρτημα Ι και τις Επεξεργασίες που περιγράφονται στον Πίνακα Α.
  2. Το προσωπικό του Υπο-Εκτελούντος την επεξεργασία που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, συμβατική ή εκ του νόμου, θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.
 10. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

  Δεν επιτρέπεται στον Υπο-Εκτελούντα να διορίσει περαιτέρω υπεργολάβους (Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία, στην οποία απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του περαιτέρω υπεργολάβου, ο σκοπός της υπεργολαβίας, τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και συμβατικές δεσμεύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ και να είναι τουλάχιστον ισοδύναμης προστασίας για τα Υποκείμενα Δεδομένων, σε σχέση με τις προβλέψεις του παρόντος.

 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή και απευθείας του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και διευκολύνει ελέγχους, περιλαμβανομένων επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από αυτούς.

 12. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει ή διαγράφει τα Προσωπικά Δεδομένα μετά τη λήξη των Επεξεργασιών που περιγράφονται στον Πίνακα Α ή/και της Σύμβασης Συνεργασίας, σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία ή και του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται η κατ’ εξαίρεση αποθήκευση συγκεκριμένων, εντελώς απαραίτητων δεδομένων, από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία.
  2. Ως προς την ανωτέρω περιγραφόμενη κατ’ εξαίρεση επεξεργασία, ο Αποδέκτης αναγνωρίζει ότι θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως υπο-εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καμία περαιτέρω ευθύνη ως προς την επεξεργασία αυτή δεν θα φέρουν ούτε η Πάροχος Εταιρεία, ούτε η Θυγατρική Εταιρεία.
 13. ΕΥΘΥΝΗ

  Σε περίπτωση που, τόσο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη αυτής, προκληθεί ζημία οποιασδήποτε μορφής στα Υποκείμενα των Δεδομένων ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση από Υποκείμενα Δεδομένων ή/και τρίτους εξαιτίας οποιασδήποτε παραβίασης που οφείλεται σε πρόθεση ή αμέλεια του Υπο-Εκτελούντος κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων από αυτόν, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίμου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή στον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή/και στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εξ’ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν στη διενεργούμενη Επεξεργασία ή παραβιάσεων των σχετικών νομικών ή/και συμβατικών υποχρεώσεων τόσο εκ μέρους του Υπο-Εκτελούντος την Επεξεργασία, όσο και εκ μέρους των τυχόν περαιτέρω υπεργολάβων αυτού, ο Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για κάθε ποσό το οποίο ο Εκτελών την Επεξεργασία ή ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέβαλε ή καλείται να καταβάλει για τους πιο πάνω λόγους.

 14. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Τόσο η Πάροχος Εταιρεία, όσο και η Θυγατρική Εταιρεία, έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Συνεργασίας για σπουδαίο λόγο και με άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ