Επιστροφή Εκτύπωση

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:

 1. «Πάροχος Εταιρεία» η εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000)
 2. «Θυγατρική Εταιρεία» η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Forty Two Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» και το διακριτικό τίτλο «Forty Two ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 91 (ΑΦΜ 800724932, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ: 138451901000), θυγατρική της Παρόχου Εταιρείας.
 3. «Αποδέκτης» είναι ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα.
 4. «Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr
 5. «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγματοποιεί παραγγελίες μέσω αυτής.
 6. «Προμήθεια» είναι το ποσοστό προμήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
 7. «Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από τον Αποδέκτη μέσω της Ιστοσελίδας.
 8. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων του Χρήστη προϊόντων αγοράς.
 1. Άρθρο 1

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.skroutz.gr, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από άποψη τιμής και σημείου πώλησης.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως των φορολογικών στοιχείων της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είτε (β) στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ο Αποδέκτης δεσμεύεται να παρακολουθεί μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες όπως έχουν περιγραφεί άνωθεν. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
  3. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης (Ticketing) στο Σύστημα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του.
 2. Άρθρο 2

  1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
 3. Άρθρο 3

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
   1. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   5. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
  2. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.
 4. Άρθρο 4

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ 10 ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
  5. Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 5. Άρθρο 5

  1. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
  2. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
 6. Άρθρο 6

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.
  3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  4. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.

Παράρτημα

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι το παρόν αποτελεί Παράρτημα στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και λειτουργεί συμπληρωματικά και αναπόσπαστα με αυτήν.

 1. Άρθρο 1

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία διαμεσολαβεί μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Θυγατρική Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της Θυγατρικής Εταιρείας ήτοι την διαμεσολάβηση μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
  2. Για την παροχή της Υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, η Θυγατρική Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό. Όλες οι καταβολές από την Θυγατρική Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος ή Ιδρύματος Πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται η Θυγατρική Εταιρεία.
 2. Άρθρο 2

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα.
  2. Ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήμερη την Θυγατρική Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η Θυγατρική Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη.
  3. Η Θυγατρική Εταιρεία αναλαμβάνει τη λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας, την καταβολή του τιμήματος και την προώθηση της παραγγελίας στον Αποδέκτη. Ο Αποδέκτης ενημερώνει την Θυγατρική Εταιρεία για την αποδοχή της παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής ή μετά την πάροδο του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  4. Αν για λόγους που οφείλονται στον ίδιο, ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήματος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
  5. Η Θυγατρική Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωμένες παραγγελίες σε τρίτο Αποδέκτη, κατά την απόλυτη κρίση της.
  6. Η Θυγατρική Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήματα, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εμπορίας του Αποδέκτη. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζονται η ημέρα και ώρα που πραγματοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιμή εκάστου πωληθέντος προϊόντος. Η αμοιβή της Θυγατρικής Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συμφωνηθείσα προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς την προσθήκη μεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της παραγγελίας.
 3. Άρθρο 3

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες, την αμοιβή του για το σύνολο των παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο χρήστη.
  2. Η συμφωνηθείσα προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών από την Θυγατρική Εταιρεία υπολογίζεται ως το άθροισμα κόστους διεκπεραίωσης ανά παραγγελία 2,82% και της προμήθειας πώλησης (πλέον Φ.Π.Α.). Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πώλησης ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα.
  3. Συμφωνείται ότι η Θυγατρική Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο παρόν και σε αυτόν τον πίνακα το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα.
 4. Άρθρο 4

  1. Η Θυγατρική Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Σύμβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 με το νομίμως αδειοδοτημένο (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Ίδρυμα Πληρωμών με την επωνυμία «EVERYPAY YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα, Καρνεάδου 25-29, ΑΦΜ 800509341 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ info@everypay.gr). Κατά συνέπεια, ο Αποδέκτης αποδέχεται και συμφωνεί στη δέσμευση και συμμόρφωση του και με τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Συστήματος Everypay, προκειμένου να λαμβάνει υπηρεσίες πληρωμών με βάση τη Σύμβαση Πλαίσιο. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαμβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα για την ενημέρωση σας, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του ν 4537/2018 και είναι διαθέσιμοι για αποθήκευση σε σταθερό μέσο κατά το άρθρο 53. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωμών η Θυγατρική Εταιρεία και η Everypay ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, με σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από την Everypay γίνεται με ασφάλεια και με βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Everypay www.everypay.gr/privacy/. Η τιμολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωμών εξαρτάται από την συμφωνία μεταξύ της Θυγατρικής Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις της Everypay για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).