Επιστροφή Εκτύπωση EN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προοίμιο

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ”, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91, εφεξής καλούμενη για συντομία η «Πάροχος Εταιρεία» είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία “www.skroutz.gr”, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων, δια της ταξινόμησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή και σημείο πώλησης.

Η Πάροχος Εταιρεία, στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενό, εφεξής καλούμενο για συντομία «Αποδέκτης» να συμπεριλάβει στην κατά τα άνω ηλεκτρονική σελίδα που διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχει ο Αποδέκτης μέσω της δικής του ηλεκτρονικής σελίδας για τα προϊόντα εμπορίας του υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Άρθρο 1

  1. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή στην εμφανιζόμενη από το διαδικτυακό τόπο (www.skroutz.gr) της Παρόχου Εταιρείας του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί στο διαδίκτυο καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν για τα προβαλλόμενα προϊόντα εμπορίας του. Παράλληλα, θα προβάλλονται σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, η διεύθυνση και το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη, προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών θα σημαίνει και την άμεση αναστολή της υπηρεσίας. Η εμφάνιση του σταθερού τηλεφώνου και της διεύθυνσης του καταστήματος (φυσικού καταστήματος ή έδρα της επιχείρισης) είναι απαραίτητα για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών. Η εμφάνιση των στοιχείων αυτών προσδίδει αξιοπιστία στο κατάστημα και ασφάλεια στους δυνητικούς του πελάτες.
  2. Προκειμένου να γίνεται δεκτή η προβολή των προϊόντων του Αποδέκτη στο διαδικτυακό τόπο της Παρόχου Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει το ηλεκτρονικό κατάστημα του Αποδέκτη να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε αντίθετη δε περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την παρούσα Σύμβαση:
   1. να υφίσταται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών και δυνατότητα υποβολής παραγγελιών μέσω διαδικτύου
   2. να υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικοί τρόποι πληρωμής με πανελλαδική ισχύ, ένας εκ των οποίων να είναι απαραίτητα η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout) σε συνεργασία με ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας πρέπει οι 2 τρόποι πληρωμής να είναι σε ισχύ και να έχουν πανελλαδική κάλυψη.
   3. οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που επιβαρύνει την παραγγελία, ιδιαίτερα το κόστος των μεταφορικών, θα πρέπει να υπολογίζεται και να εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας (checkout). Ο υπολογισμός του κόστους μεταφορικών στο καλάθι αγορών, συμβάλει σημαντικά στην απόφαση αγοράς των καταναλωτών. Υπενθυμίζουμε πως η ενημέρωση σχετικά με το κόστος των μεταφορικών απαιτείται και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  3. Συμφωνείται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που θα συλλέγει από την ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Η ως άνω αναμετάδοση πραγματοποιείται υπό την έννοια ότι η ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης των εν λόγω πληροφοριών, αλλά το μέσο πρόσβασης σε αυτές με τη δημιουργία συνδέσμου (link) προς τον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του Αποδέκτη.
  4. Συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό τη σωστή πληροφόρηση των χρηστών της Παρόχου Εταιρείας και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για το σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία δύναται να ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των προϊόντων του Αποδέκτη έως τη διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους. H ομάδα διαχείρισης περιεχομένου του skroutz μελετά τα στατιστικά στοιχεία και εξαιρεί προϊόντα από την προβολή βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την προβολή των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, με το σύστημα αυτό, μειώνεται ο χρόνος για την απόφαση αγοράς των επισκεπτών και βελτιώνεται συνολικά η χρηστικότητα και η αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων.
  5. Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών από αμφότερους τους συμβαλλόμενους, ο Αποδέκτης αποδέχεται, εφ’όσον του ζητηθεί, την ενσωμάτωση ηλεκτρονικού κώδικα στην ιστοσελίδα του, μέσω του οποίου θα μεταδίδεται ανώνυμη πληροφόρηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας του και ειδικότερα αγορές που ολοκληρώθηκαν από έναν επισκέπτη που ανακατευθύνθηκε από την ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη. Ο ηλεκτρονικός κώδικας παρέχεται από την Πάροχο Εταιρεία και η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού κώδικα θα ανανεώνεται από την Πάροχο Εταιρεία. Ο Αποδέκτης συμφωνεί ότι δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο ή στη λειτουργία του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε σε αντιγραφή ή αποσυμπίληση (reverse engineer) του ηλεκτρονικού κώδικα ούτε θα παρέμβει στο περιεχόμενο της ανώνυμης πληροφόρησης που αποστέλλεται στην Πάροχο Εταιρεία. Η ανώνυμη πληροφόρηση θα είναι ορατή μόνο στους συμβαλλόμενους και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης ανώνυμων στατιστικών στοιχείων τα οποία αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων ή κατηγορίες προϊόντων για ενημερωτικούς και στατιστικούς λόγους χωρίς να εξειδικεύεται ή να ταυτοποιείται ο Αποδέκτης. Σε περίπτωση υπαίτιας, εκ μέρους του Αποδέκτη, διακοπής της μετάδοσης της ανώνυμης πληροφόρησης, όπως αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να αναστείλει αζημίως την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της μετάδοσης.
  6. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των προϊόντων του, μέσω αιτήματος διόρθωσης στο σύστημα ειδοποιήσεων των διαχειριστών (Ticketing). H Πάροχος Εταιρεία μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με παράλληλη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση για τους λόγους απόρριψής του. Μέσω του χώρου συνεργατών διατίθεται ένα πλήρες εργαλείο επικοινωνίας. Για οτιδήποτε αφορά στα προϊόντα σας αλλά και στις πληροφορίες του καταστήματός σας, απλά στείλτε μας ένα ticket. Η αρμόδια ομάδα θα ενημερωθεί άμεσα και θα προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.
  7. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούμενο για συντομία “Σύστημα Skroutz Merchants”). Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής: Μην ξεχνάτε να συνδέεστε καθημερινά στο χώρο συνεργατών (Merchants). Όλες οι ενημερώσεις που αφορούν στην προβολή του καταστήματός σας, σημαντικές ανακοινώσεις, χρήσιμες συμβουλές, θα εμφανίζονται στο χώρο συνεργατών.
   1. βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και
   2. στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες μεθόδων πληρωμής του Αποδέκτη, το ύψος εξόδων αποστολής προϊόντων, τη δυνατότητα εξόφλησης του Αποδέκτη με δόσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση δύναται να επηρεάσει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας
   ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί με το Σύστημα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω. Μέσω του χώρου συνεργατών μπορείτε εύκολα και απλά να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και την προβολή του στο skroutz.
 2. Άρθρο 2

  1. Η παρεχόμενη υπηρεσία από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται αορίστου διάρκειας σε αντάλλαγμα της οποίας ο Αποδέκτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής όπως αυτή αναλύεται στην ηλεκτρονική σελίδα (οικονομικοί όροι) και στην ηλεκτρονική σελίδα (CPC) , οι οποίες αποτελούν παράρτημα της παρούσας.
  2. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας. Η εταιρεία που έχει συμβληθεί με το skroutz και μόνο αυτή μπορεί να τιμολογεί κατά την αγορά προϊόντος από τον εκάστοτε καταναλωτή.
 3. Άρθρο 3

  1. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
   1. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή μέσω της ιστοσελίδας της, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
   2. Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
   3. Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες – μέλη της Παρόχου Εταιρείας.
   5. Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από το Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, όπως ισχύει, το Π.Δ. 131/2003 όπως ισχύει, και την κείμενη νομοθεσία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
  2. Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι τη συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασης τους.
 4. Άρθρο 4

  1. O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας (ηλεκτρονικού καταστήματός) του, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Παρόχου εταιρείας. Η διαδικασία των αξιολογήσεων διέπεται από αυστηρούς κανόνες ελέγχου που τηρούνται απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση. Θυμηθείτε πως δεν επιτρέπεται η χρήση οικονομικών κινήτρων για την απόκτηση αξιολογήσεων Παράλληλα δεν επιτρέπεται η προσθήκη αξιολόγησης από συνεργάτες ή εργαζομένους του καταστήματος.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχομένου τους προ 10 ημερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
  3. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Αποδέκτη τη συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της, καταστημάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
  5. Ρητώς συμφωνείται ότι η δημοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δημοσιευθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή από συγκεκριμένο χρήστη.
 5. Άρθρο 5

  1. Συμφωνείται ότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των πληροφοριών του Αποδέκτη στη βάση δεδομένων της Παρόχου Εταιρείας θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την ημέρα αυτόματα από τις 00:00 έως και της 09:30. Η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται είτε σε τροποποιήσεις του Αποδέκτη που πραγματοποιήθηκαν μετά την ώρα της ενημέρωσης από την Πάροχο Εταιρεία είτε σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη.
  2. Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής του Αποδέκτη από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρείας, προϊόντων και επιχειρήσεων, ένεκα παράβασης των όρων του παρόντος, καθώς και στην περίπτωση ανάκλησης της παρεχόμενης με το παρόν συναίνεσής του, δεν επιστρέφεται προς αυτόν το καταβληθέν ποσό αμοιβής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής.
  3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
  4. Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία, οφειλόμενη σε βλάβη της λειτουργίας του εξοπλισμού του Αποδέκτη με αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας, συμφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης από τον Αποδέκτη. Στην προκειμένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Αποδέκτη, αλλά ούτε και υποχρεούται στην επιστροφή του καταβληθέντος συμβατικού ως άνω τιμήματος για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που ο Αποδέκτης δεν χρησιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του ευθύνης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία της σελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, η υπηρεσία διακόπτεται με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των προβαλλόμενων πληροφοριών και την αποφυγή άσκοπης χρέωσης clicks.
 6. Άρθρο 6

  1. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.
  2. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
 7. Άρθρο 7

  1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.