Εκτύπωση
Σημείωση
Βλέπετε παλαιότερη έκδοση των Όρων Χρήσης οι οποίοι δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Προοίμιο

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:

 1. «Αποδέκτης» ορίζεται ο αντισυµβαλλόµενος στην παρούσα, ο οποίος επιθυμεί να προσφέρει προϊόντα μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, σε καταναλωτές ή νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 2. «Ιστοσελίδα» ορίζεται η ιστοσελίδα που διατηρεί η Πάροχος Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.skroutz.gr μετά του πλήρους περιεχομένου της καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές τηλεφωνίας, μέσω των οποίων διευκολύνεται, συντονίζεται και ολοκληρώνεται η Παραγγελία.
 3. «Ίδρυμα Πληρωμών» ορίζεται το νοµίµως αδειοδοτηµένο δυνάμει της με αρ. απόφασης 280/3/23-72018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018 και εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυµα πληρωµών µε την επωνυµία «EVERYPAY YΠΗΡΕƩΙΕƩ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου αρ. 25-29, με Α.Φ.Μ. 800509341 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και με το οποίο η Πάροχος Εταιρεία έχει συνάψει και διατηρεί σε ισχύ Ʃύµβαση - Πλαίσιο για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωµών των στοιχείων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 στην Ιστοσελίδα.
 4. «Express Παράδοση» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία παρέχεται για συγκεκριµένες Παραγγελίες προϊόντων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν σχετική ειδική σήµανση και η οποία εγγυάται την παράδοση της Παραγγελίας στον Χρήστη το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την λήψη της Παραγγελίας.
 5. «Κόστος Συνδρομής» ορίζεται το τέλος που καταβάλλεται από τον Αποδέκτη για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Marketplace, το ύψος του οποίου καθορίζεται εδώ.
 6. «Μεταφορική Εταιρεία» ορίζεται κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καθώς και κάθε μεταφορική εταιρεία που συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες αποστολής, μεταφοράς, διανομής και παράδοσης των Προϊόντων προς τους Χρήστες.
 7. «Όροι Χρήσης» ορίζονται οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας και της λειτουργίας της υπηρεσίας “Καλάθι του Σκρουτζ”, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνημμένων Παραρτημάτων, της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Επιστροφής Προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 8. «Παραλαβή Store Pick-up» ορίζεται η δυνατότητα παραλαβής της Παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη από το κατάστημα του Αποδέκτη.
 9. «Παραγγελία» ορίζεται η από απόσταση σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη έναντι αμοιβής, για την αγορά ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Αποδέκτη και του Χρήστη με αποκλειστική χρήση της Ιστοσελίδας μέχρι και την στιγμή της παραγγελίας.
 10. «Πάροχος Εταιρεία» ορίζεται η εταιρεία µε την επωνυµία «ƩΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕƩΙΕƩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ƩΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη αρ. 91 (Α.Φ.Μ. 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών - Αρ. ΓΕΜΗ 143321901000).
 11. «Περίοδος Συνδρομής» ορίζεται η διάρκεια του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Marketplace η οποία συμφωνείται για χρονική περίοδο 365 ημερών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τυχόν διαστήματα προσωρινής διακοπής της Υπηρεσίας Marketplace από οποιοδήποτε Μέρος και για οποιοδήποτε λόγο. Η Περίοδος Συνδρομής αρχίζει την ημερομηνία καταβολής του Κόστους Συνδρομής και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά κατά τη λήξη της, για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ο Αποδέκτης δηλώσει, το αργότερο μέχρι την ημέρα κατά την οποία λήγει η πρόσβαση στην Υπηρεσία Marketplace, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή της.
 12. «Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών» ορίζεται ο δείκτης σε εκατοστιαίες µονάδες ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό των Παραγγελιών οι οποίες έχουν παραδοθεί από τον Αποδέκτη στον Χρήστη από το σύνολο των παραγγελιών που προωθήθηκαν από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη.
 13. «Προμήθεια» ορίζεται το ποσοστό προµήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 14. «Προϊόντα» ορίζονται τα αντικείµενα που διατίθενται προς προβολή και πώληση από τον Αποδέκτη µέσω της Ιστοσελίδας.
 15. «Υπηρεσία Marketplace» ορίζεται η υπηρεσία διαμεσολάβησης μεταξύ του Χρήστη και του Αποδέκτη που παρέχεται από την Πάροχο Εταιρεία αφενός για τη διευκόλυνση της αγοράς των Προϊόντων με αποκλειστική χρήση της Ιστοσελίδας μέχρι και τη στιγμή της Παραγγελίας, χωρίς να μεσολαβεί ανακατεύθυνση του Χρήστη από την Ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Αποδέκτη, και αφετέρου για την εξυπηρέτηση του Χρήστη σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
 16. «Υπηρεσία Διαφήμισης Συνεργατών» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία αφορά συγκεκριµένες προϊοντικές κατηγορίες της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δυνάμει της οποίας παρέχεται στον Αποδέκτη η δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένων Προϊόντων του με ιδιαίτερη διακριτή ένδειξη χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η κατάταξη των Προϊόντων ανά κατηγορία, συµφερότερη από άποψη τιµής και σηµείου πώλησης, κατόπιν καταβολής εκ μέρους του Αποδέκτη επιπλέον τιμήματος.
 17. «Υπηρεσία Fulfilled by Skroutz (Υπηρεσία FBS)» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας κατόπιν καταβολής εκ μέρους του Αποδέκτη επιπλέον τιμήματος, δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης συγκεκριμένων Προϊόντων του Αποδέκτη σε κατάλληλα στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους συνεργαζόμενων με την Πάροχο Εταιρεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) καθώς και η δυνατότητα προετοιμασίας και διανομής παραγγελιών από αυτές με σκοπό την αμεσότερη διαχείριση της παραγγελίας.
 18. «Υπηρεσία Plus Deals» ορίζεται η υπηρεσία της Παρόχου Εταιρείας η οποία αφορά συγκεκριµένες προϊοντικές κατηγορίες της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δυνάμει της οποίας παρέχεται στον Αποδέκτη η δυνατότητα να προσφέρει ειδικότερες εκπτώσεις επί των Προϊόντων του τις οποίες θα επωφελούνται αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη της υπηρεσίας “Skroutz Plus”.
 19. «Χρήστης» ορίζεται κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και πραγµατοποιεί Παραγγελίες µέσω αυτής.
 1. Άρθρο 1 - Αντικείμενο Υπηρεσίας Marketplace

  1. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστική νόµιµη δικαιούχος της Ιστοσελίδας, µέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες για Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση µέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και µη καταστηµάτων, δια της ταξινόµησης και παρουσίασης των προϊόντων αυτών ανά κατηγορία, συµφερότερη από άποψη τιµής και σηµείου πώλησης.
  2. Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης και της εμπρόθεσμης πληρωμής του Κόστους Συνδρομής η Πάροχος Εταιρεία χορηγεί στον Αποδέκτη, και ο τελευταίος αποδέχεται, ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης, δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας Marketplace αποκλειστικά κατά την Περίοδο Συνδρομής.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα Προϊόντα για τα οποία θα παρέχει την Υπηρεσία Marketplace για τη διεκπεραίωση των Παραγγελιών. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τα προβαλλόμενα στην Ιστοσελίδα της προϊόντα από το σύνολο των προϊόντων που της αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο ο Αποδέκτης, διατηρώντας το δικαίωμα να αποκλείσει την εμφάνιση προϊόντων τα οποία, κατά την κρίση της, είναι απαρχαιωμένα, δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στη σελίδα ή απαιτούν ιδιαίτερη εργασία για την ταξινόμησή τους και για τα οποία ο Αποδέκτης. Σε κάθε περίπτωση, ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των Προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα.
  4. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακριβή, ορθή περιγραφή και τις προδιαγραφές των Προϊόντων καθώς και για θέματα απεικόνισης τιμών, προσφορών ή μείωσης τιμών, ενώ η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόµενο που οφείλονται σε αδυναµία ενηµέρωσης του περιεχοµένου οφειλόµενη σε υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Η περιγραφή των Προϊόντων πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη αξιολόγηση της προσφοράς από τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της τελικής τιμής του Προϊόντος, του χρόνου παράδοσης ή εκτέλεσης της Παραγγελίας, καθώς και των όρων και τυχόν περιορισμών που ισχύουν σχετικά με το συγκεκριμένο Προϊόν. Περαιτέρω, ο Αποδέκτης οφείλει να κρατάει ενήµερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιµότητα των Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα.
  5. Στα πλαίσια παροχής της Υπηρεσίας Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία αναλαµβάνει τη λήψη Παραγγελίας από τον Χρήστη για τα Προϊόντα του Αποδέκτη που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, την λήψη της πληρωµής για την εξόφληση της Παραγγελίας, την καταβολή του τιµήµατος στον Αποδέκτη και την προώθηση της Παραγγελίας στον Αποδέκτη. Η Πάροχος Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήµατα, τις πωλήσεις που πραγµατοποιούνται στα Προϊόντα του Αποδέκτη. Ʃτο αρχείο καταγραφής εµφανίζονται η ηµέρα και ώρα που πραγµατοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιµή εκάστου πωληθέντος προϊόντος.
  6. Ως στοιχεία της Παραγγελίας που προωθούνται, κατά την προηγούµενη παράγραφο, νοούνται: α. ο κωδικός παραγγελίας β. ο κωδικός προϊόντος, γ. ο τίτλος του προϊόντος, δ. η φωτογραφία του προϊόντος, ε. η τιµή µονάδας του κάθε προϊόντος που περιλαµβάνεται στην παραγγελία, στ. η ποσότητα προϊόντων που παραγγέλθηκε από τον Χρήστη, ζ. το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον Χρήστη και η. τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις του Χρήστη σχετικά µε το προϊόν ή τα προϊόντα που παρήγγειλε.
  7. Ο Αποδέκτης ενηµερώνει την Πάροχο Εταιρεία για την αποδοχή της Παραγγελίας εντός χρονικού ορίου που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της Παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία FBS, δεν απαιτείται η αποδοχή της Παραγγελίας εκ μέρους του αναφορικά με τα Προϊόντα για τα οποία συμμετέχει στην υπηρεσία αυτή, καθώς η Παραγγελία προωθείται απευθείας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) για τη διαχείριση και προετοιμασία της Παραγγελίας.
  8. Ʃε περίπτωση µη αποδοχής της Παραγγελίας ή σε περίπτωση μη ενημέρωσης για την αποδοχή της Παραγγελίας εντός του χρονικού ορίου κατά τα ανωτέρω, η Παραγγελία θεωρείται ακυρωµένη με υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Περαιτέρω, αν ο Αποδέκτης δεν εκτελέσει Παραγγελία που έχει αποδεχτεί εντός του χρονικού διαστήµατος που όρισε ο Αποδέκτης κατά την αποδοχή αυτής, η Παραγγελία θεωρείται ομοίως ακυρωµένη με υπαιτιότητα του Αποδέκτη. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να ανακατευθύνει τις ακυρωµένες παραγγελίες σε οποιοδήποτε τρίτο, κατά την απόλυτη κρίση της.
  9. Η Πάροχος Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραλαβή του συνόλου της Παραγγελίας από τον Αποδέκτη και την αποστολή της στον Χρήστη μέσω Μεταφορικής Εταιρείας, με εξαίρεση τις Παραγγελίες για τις οποίες έχει επιλεχθεί η “Παραλαβή Store Pick-up”. Προς το σκοπό αυτό, ο Αποδέκτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως ενεργεί για λογαριασμό του και συμβληθεί με οποιαδήποτε Μεταφορική Εταιρεία της απόλυτης επιλογής της για την ανάληψη από την τελευταία της παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης των Προϊόντων του Αποδέκτη προς τους Χρήστες, οι πωλήσεις των οποίων γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν. Ως εκ τούτου ο Αποδέκτης δεν χρεώνει µεταφορικά ή άλλα έξοδα επί του τελικού ποσού στο οποίο ανέρχεται το σύνολο της Παραγγελίας.
  10. Η Πάροχος Εταιρεία παρέχει προς το Χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Marketplace τη δυνατότητα πραγματοποίησης της καταβολής του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων και του κόστους αποστολής/παράδοσης αυτών ή οιουδήποτε άλλου κόστους σχετικά (π.χ. συσκευασία) με (i) τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας οποιουδήποτε ελληνικού ή αλλοδαπού τραπεζικού ιδρύματος, ή (ii) με αντικαταβολή/cash on delivery (εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της Παραγγελίας), εφόσον παρέχεται αυτή η επιλογή κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ή (iii) με τη χρήση δωροκάρτας, ή (iv) με τη λήψη χρηματοδότησης μέσω συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ή (v) με το πρόγραμμα καταβολής έως 3 άτοκων δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας που παρέχει η Πάροχος Εταιρεία, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη.
  11. Σε κάθε περίπτωση ο Αποδέκτης οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε Παραγγελία, το οποίο είτε το συµπεριλαµβάνει σε κάθε συσκευασία είτε το αποστέλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο έως την αποστολή της Παραγγελίας στον Χρήστη µέσω της Παρόχου Εταιρείας ή κατά την απευθείας παράδοση της Παραγγελίας στο Χρήστη σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Παραλαβής Store Pick-up.
  12. Η Πάροχος Εταιρεία ενδέχεται να προτείνει στον Χρήστη της Ιστοσελίδας σχετικά και παρεπόμενα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία συμπληρώνουν το αρχικό Προϊόν, κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της αγοράς από τον Χρήστη. Τα παρεπόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενδέχεται να προσφέρονται είτε από τον Αποδέκτη είτε από άλλους συνεργάτες της Παρόχου Εταιρείας και κατόπιν επιλογής της Παρόχου Εταιρείας (όπως όλως ενδεικτικά προϊόντα συμπληρωματικά του κυρίως προϊόντος ή υπηρεσίες απαραίτητες για την εγκατάσταση του κυρίως προϊόντος).
  13. Με σκοπό τη διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή της Παραγγελίας και έως την παράδοση της αλλά και μετά από αυτή, καθώς επίσης και με σκοπό τη διαχείριση ακυρώσεων και επιστροφών, ο Αποδέκτης παρέχει με την παρούσα σχετική εξουσιοδότηση προς την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να επικοινωνεί με τον Χρήστη για λογαριασμό και στο όνομα του Αποδέκτη χωρίς ωστόσο η Πάροχος Εταιρεία να καθίσταται με οιονδήποτε τρόπο συμβαλλόμενο μέρος στην Παραγγελία.
  14. H συμμετοχή στην Υπηρεσία Marketplace προϋποθέτει πλήρη αποδοχή́ των Όρων Χρήσης, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή.
 2. Άρθρο 2 - Σύστημα Skroutz Merchants

  1. Προς το σκοπό παροχής της Υπηρεσίας Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό Ʃύστηµα Ενηµέρωσης Πληροφοριών (εφεξής καλούµενο για λόγους συντοµίας “Ʃύστηµα Skroutz Merchants”). Ο Αποδέκτης δεσµεύεται να παρακολουθεί µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants το σύνολο των Παραγγελιών που λαµβάνει σε καθηµερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούµενες ενέργειες, όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω.
  2. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Πάροχος Εταιρεία υποχρεούται να παραθέτει σε ειδικό τμήμα της Ιστοσελίδας τα βασικά στοιχεία του Αποδέκτη προς ενημέρωση των καταναλωτών, και ειδικότερα τη διεύθυνση, το σταθερό τηλέφωνο το οποίο έχει δηλωθεί από πλευράς του Αποδέκτη το Α.Φ.Μ. καθώς και τον αριθμό ΓΕΜΗ, ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνει την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants αναφορικά με τα εταιρικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης του. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών σημαίνει και την άμεση αναστολή της Υπηρεσίας Marketplace.
  3. Ʃε περίπτωση καθʼ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσης της καταστατικής τους έδρας ή τυχόν υποκαταστήματος, του τηλεφωνικού αριθµού επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, των εταιρικών του στοιχείων (ενδεικτικά: µετατροπή φυσικού προσώπου σε νοµικό πρόσωπο, αλλαγή εταιρικής µορφής νοµικού προσώπου, µεταβολή µετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης νοµικού προσώπου, μεταβίβαση επιχείρησης, µεταβολή νόµιµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου) ή των φορολογικών του στοιχείων (Α.Φ.Μ.) είτε (β) εν γένει στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονοµική συµπεριφορά του Χρήστη, ο Αποδέκτης υποχρεούται να συνδεθεί µε το Ʃύστηµα Skroutz Merchants και να πραγµατοποιήσει τις απαιτούµενες διορθώσεις στην ειδική ιστοσελίδα της Παρόχου Εταιρείας που προβάλει τις παραπάνω πληροφορίες. Ʃε περίπτωση που ο Αποδέκτης αδυνατεί, για οποιονδήποτε λόγο, να προβεί στις απαραίτητες κατά τα ανωτέρω διορθώσεις στοιχείων µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την Πάροχο Εταιρεία, παρέχοντάς της ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου η Πάροχος Εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να συνδεθεί µε το Ʃύστηµα Skroutz Merchants ή να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω. Ʃε περίπτωση παράλειψης εκ µέρους του Αποδέκτη ενηµέρωσης των στοιχείων κατά τα ανωτέρω ή παροχής ανακριβών στοιχείων, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως την παρούσα Ʃύµβαση.
  4. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωµα να υποδείξει πιθανά λάθη στην προβολή των Προϊόντων του, µέσω αιτήµατος διόρθωσης (Ticketing) στο Ʃύστηµα Skroutz Merchants. H Πάροχος Εταιρεία µετά την καταχώρηση του αιτήµατος διόρθωσης και αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγµατοποιεί τις αιτούµενες διορθώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µε παράλληλη ενηµέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτηµα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει µε τις διαδικασίες της Παρόχου Εταιρείας, το αίτηµα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαµβάνει ενηµέρωση για τους λόγους απόρριψής του. Αντίστοιχα, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των Χρηστών και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια της ουσιώδους στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για τον σκοπό αυτό, η Πάροχος Εταιρεία ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants για τις διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας, με παράλληλη προσωρινή ή και οριστική απόκρυψη των Προϊόντων του Αποδέκτη έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών.
  5. Ο Αποδέκτης μπορεί να διαχειριστεί τις ενεργές συνδρομές του ανά κατάστημα από το Σύστημα Skroutz Merchants, και από την στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Marketplace και σε κάθε άλλη στιγμή μέχρι το πέρας της Περιόδου Συνδρομής ο Αποδέκτης έχει την δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης ανανέωσης της Υπηρεσίας Marketplace χωρίς κάποια ειδοποίηση απέναντι στην Πάροχο Εταιρεία.
 3. Άρθρο 3 - Διάρκεια και Καταγγελία

  1. Η παρεχόµενη Υπηρεσία Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση, συµφωνείται αορίστου διάρκειας.
  2. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο την παρούσα σύμβαση με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο στις εξής περιπτώσεις α) εφ’όσον επιβάλλεται από το νόμο ή από απόφαση δικαστηρίου ή κανονιστική διάταξη, β) σε περίπτωση εκ μέρους του Αποδέκτη παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συμφωνούνται στο σύνολο τους ουσιώδεις, γ) εάν ο Αποδέκτης κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε άλλη ισοδύναμη διαδικασία, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, δ) σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του Αποδέκτη, του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησής του, ιδιαιτέρως δε της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί προστασίας καταναλωτή, του Κανονισμού 2019/1150 καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού εμπορίου. Η καταγγελία της Παρόχου Εταιρείας για σπουδαίο λόγο παράγει τα έννομα αποτελέσματά της αμέσως από την κοινοποίηση της στον Αποδέκτη.
  3. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στην Πάροχο Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στην Πάροχο Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
  4. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να διακόψει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace, εφ' όσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών και είτε α) έχει απενεργοποιηθεί η εμφάνιση του ηλεκτρονικού του καταστήματος στην Ιστοσελίδα με πρωτοβουλία του Αποδέκτη ή με πρωτοβουλία της Παρόχου Εταιρείας για παραβίαση των όρων της παρούσας είτε β) ο Αποδέκτης δεν κρατάει ενήμερη την Πάροχο Εταιρεία για τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα.
  5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής εκ μέρους του Αποδέκτη για την πρόσβαση στην Υπηρεσία Marketplace ή/και σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ή/και σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή διακοπής παροχής της Υπηρεσίας Marketplace από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και για οποιοδήποτε λόγο, ο Αποδέκτης δεν δικαιούται τυχόν επιστροφή του καταβληθέντος Κόστους Συνδρομής που θα αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο για την οποία δεν θα κάνει χρήση της Υπηρεσίας Marketplace.
  6. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας τα Μέρη υποχρεούνται να εκκαθαρίσουν και να ικανοποιήσουν τις εκατέρωθεν απαιτήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης, τα Μέρη ουδεμία απαίτηση μπορούν να έχουν, πλην των ήδη γεννηθεισών απαιτήσεων μέχρι και την ημερομηνία λύσης της σύμβασης, ή απαιτήσεων των οποίων η γενεσιουργός αιτία προέκυψε πριν από τη λύση της σύμβασης και επιβίωσε αυτής.
 4. Άρθρο 4 - Σύστημα Αξιολόγησης Επιχειρησιακής Απόδοσης

  1. Εφ’όσον ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία Marketplace για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, η Πάροχος Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης επιχειρησιακής απόδοσης του Αποδέκτη. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία εξετάζει την 1η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα (“Ημέρα Αξιολόγησης”) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών που διατηρεί ο Αποδέκτης κατά τον ημερολογιακό μήνα που προηγείται της Ημέρας Αξιολόγησης («Περίοδος Αξιολόγησης»), υπό την προυπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον δέκα (10) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης.
  2. Ο Αποδέκτης οφείλει να διατηρεί κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό ογδόντα επτά εκατοστιαίων μονάδων (87%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον τριάντα (30) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη κατά την Περίοδο Αξιολόγησης τουλάχιστον δέκα (10) και έως είκοσι εννιά (29) Παραγγελίες, τότε η Πάροχος Εταιρεία, κατ΄εξαίρεση των ανωτέρω, εξετάζει τον αριθμό των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών κατά την Περίοδο Αξιολόγησης, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες.
  3. Σε κάθε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη ανέρχεται κατά την Περίοδο Αξιολόγησης σε ποσοστό μικρότερο των ογδόντα επτά εκατοστιαίων μονάδων (87%) ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών βρίσκεται επανειλημμένα μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού ή σε περίπτωση που ο αριθμός των μη διεκπεραιωμένων Παραγγελιών υπερβαίνει επανειλημμένα τις τέσσερις (4) μη διεκπεραιωμένες Παραγγελίες, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει οριστικά τη σύμβαση.
  4. Υπό την προυπόθεση ότι ο Αποδέκτης διατηρεί κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό ενενήντα πέντε εκατοστιαίων μονάδων (95%) κατ’ ελάχιστον, ο Αποδέκτης δύναται να συμμετέχει στις Υπηρεσίες Express Παράδοση, Διαφήμισης Συνεργατών, Παραλαβή Store Pick-up και Plus Deals που παρέχει η Πάροχος Εταιρεία στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση δε που ο Αποδέκτης διατηρεί κατά την Περίοδο Αξιολόγησης Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ίσο με ποσοστό ενενήντα εννέα εκατοστιαίων μονάδων (99%), ο Αποδέκτης πέραν της συμμετοχής του στις προαναφερθείσες υπηρεσίες δύναται να φέρει και τη σήµανση “Pro Seller” στην Ιστοσελίδα εφόσον πληρούνται και τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 7.1. Η συμμετοχή του Αποδέκτη στις ως άνω υπηρεσίες θα διαρκεί για το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών που έπονται της Ημέρας Αξιολόγησης (“Περίοδος Επιβράβευσης”) και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επόμενη Ημέρα Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Επιβράβευσης ο Αποδέκτης διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών ή σε περίπτωση επανειλλημένης παραβίασης των όρων της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των όρων της Πολιτικής Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας Marketplace, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε και κατά την διακριτική της ευχέρεια να διακόψει την δυνατότητα συµµετοχής του Αποδέκτη στις ως άνω υπηρεσίες και επανεξετάζεται η συµµετοχή του Αποδέκτη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.
 5. Άρθρο 5 - Οικονομικοι Όροι

  1. Καταβολή Κόστους Συνδρομής και Προμήθειας
   1. Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία Marketplace κατά την Περίοδο Συνδρομής ο Αποδέκτης υποχρεούται να καταβάλλει στην Πάροχο Εταιρεία ετήσιο Κόστος Συνδρομής για κάθε κατάστημα που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του. Η καταβολή του Κόστους Συνδρομής πραγματοποιείται είτε με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση πληρωμής του Κόστους Συνδρομής με τη χρήση κάρτας και κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο Αποδέκτης παρέχει στην Πάροχο Εταιρεία το δικαίωμα χρέωσης της κάρτας του Αποδέκτη με το πλήρες οφειλόμενο Κόστος Συνδρομής καθώς και κάθε ανανεούμενης περιόδου αυτής, χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο εντολή ή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής του Κόστους Συνδρομής εκ μέρους του Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να διακόψει την Υπηρεσία Marketplace προς τον Αποδέκτη μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής.
   2. Περαιτέρω, για κάθε Παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας, ο Αποδέκτης οφείλει να καταβάλλει αµοιβή η οποία ισούται µε το γινόµενο της τιµής εκάστης µονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συµφωνηθείσα Προµήθεια (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν φόρων και τελών) χωρίς την προσθήκη µεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της Παραγγελίας. Η Προμήθεια είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία Προϊόντων της Παραγγελίας και υπολογίζεται ανά Παραγγελία και ανά Προϊόν. Η συµφωνηθείσα Προµήθεια υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα κατά την χρονική στιγµή της αποδοχής της Παραγγελίας Προµήθεια και το ύψος της ανά κατηγορία προϊόντων αναγράφεται σε αυτόν τον πίνακα .
   3. Πέραν των ανωτέρω, για την παροχή της Υπηρεσίας FBS η συµφωνηθείσα αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με ένα συγκεκριμένο σταθερό (φιξ) ποσό ανάλογα με το είδος και το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος που αποστέλλεται μέσω της Υπηρεσίας FBS, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο . Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας για την Υπηρεσία FBS υπολογίζεται ανά προϊόν, ενώ σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής για την παροχή των υπηρεσιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης των εμπορευμάτων καθώς και την φόρτωση αυτών στα οχήματα που θα υποδεικνύει η Πάροχος Εταιρεία για λογαριασμό του Αποδέκτη, καθώς και τυχόν έξοδα και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα προκύπτει κατά την παροχή των υπηρεσιών.
   4. Για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, καθώς και για την παροχή των λοιπών επιπρόσθετων υπηρεσιών, η Πάροχος Εταιρεία εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό.
  2. Προγράμματα Επιβράβευσης
   1. Επί της συμφωνηθείσας Προμήθειας για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 5.1.2., η Πάροχος Εταιρεία εφαρμόζει ειδικά εκπτωτικά προγράμματα (“Προγράμματα Επιβράβευσης”) ως ακολούθως:
    1. (α) το Πρώτο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (“Gold Πρόγραμμα Επιβράβευσης”) εφαρμόζει η Πάροχος Εταιρεία εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η συνολική αξία των εµπορευµάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν µέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών που προηγείται της Ημέρας Αξιολόγησης όπως η αξία αυτή καταγράφεται µέσω του μηχανισμού Skroutz Analytics ή/και μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, είναι ίση ή µεγαλύτερη του ποσού των €1,200,000, και (β) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων µονάδων (95%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον δέκα (10) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης. Ειδικότερα, επί της συμφωνηθείσας Προμήθειας για την παροχή των υπηρεσιών από την Πάροχο Εταιρεία, θα εφαρμόζεται (i) έκπτωση ίση με ποσοστό δεκαπέντε εκατοστιαίων μονάδων (15%), σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα εννιά εκατοστιαίων µονάδων (99%), είτε (ii) έκπτωση ίση με ποσοστό οκτώ εκατοστιαίων μονάδων (8%), σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων µονάδων (95%).
    2. (β) το Δεύτερο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (“Silver Πρόγραμμα Επιβράβευσης”) εφαρμόζει η Πάροχος Εταιρεία εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η συνολική αξία των εµπορευµάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν µέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών που προηγείται της Ημέρας Αξιολόγησης όπως η αξία αυτή καταγράφεται µέσω του μηχανισμού Skroutz Analytics ή/και μέσω της Υπηρεσίας Marketplace είναι ίση ή µεγαλύτερη του ποσού των €200,000 και δεν υπερβαίνει το ποσό των €1.200.000, (β) το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων µονάδων (95%), υπό την προϋπόθεση ότι η Πάροχος Εταιρεία έχει προωθήσει στον Αποδέκτη τουλάχιστον δέκα (10) Παραγγελίες κατά την Περίοδο Αξιολόγησης, (γ) ο Αποδέκτης συνεργάζεται μέσω έγγραφης σύμβασης με την Πάροχο Εταιρεία για χρονικό διάστημα άνω των δεκατριών (13) μηνών ανεξαρτήτως του μοντέλου συνεργασίας, (δ) η συνολική αξία των εµπορευµάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν µέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά τον ημερολογιακό μήνα του προηγούμενου έτους που αντιστοιχεί στην Περίοδο Αξιολόγησης (“Περίοδος Αναφοράς”), όπως η αξία αυτή καταγράφεται µέσω του μηχανισμού Skroutz Analytics ή/και μέσω της Υπηρεσίας Marketplace, είναι μεγαλύτερη από €0, και (ε) ο Αποδέκτης έχει σημειώσει αύξηση ίση με ποσοστό τριάντα εκατοστιαίων μονάδων (30%) ή αύξηση συνολικής χρηματικής αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000) επί των εµπορευµάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν µέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά την Περίοδο Αξιολόγησης σε σύγκριση με την συνολική αξία των εμπορευμάτων του Αποδέκτη που πωλήθηκαν μέσω της Παρόχου Εταιρείας κατά την Περίοδο Αναφοράς. Ειδικότερα, επί της συμφωνηθείσας Προμήθειας για την παροχή των υπηρεσιών από την Πάροχο Εταιρεία, θα εφαρμόζεται (i) έκπτωση ίση με ποσοστό δέκα εκατοστιαίων μονάδων (10%), σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα εννιά εκατοστιαίων µονάδων (99%), είτε (ii) έκπτωση ίση με ποσοστό πέντε εκατοστιαίων μονάδων (5%), σε περίπτωση που το Ποσοστό Διεκπεραίωσης Παραγγελιών του Αποδέκτη για την Περίοδο Αξιολόγησης ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο των ενενήντα πέντε εκατοστιαίων µονάδων (95%). Επισημαίνεται ότι για το σκοπό του υπολογισµού της συνολικής αξίας των εµπορευµάτων της επιχείρησης του Αποδέκτη που πωλήθηκαν µέσω της Παρόχου Εταιρείας, ως επιχείρηση του Αποδέκτη νοούνται όλα τα καταστήµατα που λειτουργούν κάτω από το ίδιο Α.Φ.Μ.
   2. Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα εφαρμόζονται από την Ημέρα Αξιολόγησης εκάστου ημερολογιακού μήνα και θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την Ημέρα Αξιολόγησης του επόμενου ημερολογιακού μήνα (“Περίοδος Επιβράβευσης”). Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία δύναται να καταργεί ή να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής της ανωτέρω έκπτωσης.
   3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης από τον Αποδέκτη, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παροχή των εκπτώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο στο σύνολο των καταστημάτων του Αποδέκτη.
  3. Καταβολή Τιμήματος Παραγγελιών
   1. Για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών πληρωμής αναφορικά με τις από απόσταση συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Ιστοσελίδας με κάρτα πληρωμής και αφορούν πώληση ή διάθεση των Προϊόντων του Αποδέκτη, ο τελευταίος αποδέχεται και συµφωνεί στη δέσµευση και συµµόρφωση του µε τους Όρους Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών του Ιδρύματος Πληρωμών, όπως οι όροι αυτοί είναι αναρτηµένοι στο www.everypay.gr/terms-and-conditions/ και περιλαµβάνουν αναλυτικά όλα τα εκ του νόµου απαιτούµενα για την ενηµέρωση του Αποδέκτη, κατά τα άρθρα 50 έως και 58 του Ν. 4537/2018 και είναι διαθέσιµοι για αποθήκευση σε σταθερό µέσο κατά το άρθρο 53. Με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace, ο Αποδέκτης δια της παρούσης εξουσιοδοτεί την Πάροχο Εταιρεία ή/και το συνεργαζόμενο με την Πάροχο Εταιρεία νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών να πραγματοποιεί εισπράξεις χρημάτων από τον Χρήστη για λογαριασμό του Αποδέκτη. Πέρα από τα ανωτέρω, ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πληρωµών η Πάροχος Εταιρεία και το Ίδρυμα Πληρωμών ενδέχεται να ανταλλάξουν προσωπικά δεδοµένα του Αποδέκτη, µε σκοπό τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών αυτού. Ο χειρισµός των προσωπικών δεδοµένων από το Ίδρυμα Πληρωμών γίνεται µε ασφάλεια και µε βάση την Πολιτική Απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδοµένων του Ιδρύματος Πληρωμών www.everypay.gr/privacy/. Η τιµολόγηση του Αποδέκτη για την χρήση των υπηρεσιών πληρωµών εξαρτάται από την συµφωνία µεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη. Οι χρεώσεις του Ιδρύματος Πληρωμών για την παροχή των υπηρεσιών της είναι αναρτηµένες στη ιστοσελίδα της (www.everypay.gr).
   2. Περαιτέρω, για την αποδοχή και λήψη υπηρεσιών αντικαταβολής αναφορικά με τις από απόσταση συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Ιστοσελίδας και αφορούν πώληση ή διάθεση των Προϊόντων του Αποδέκτη, ο τελευταίος εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως ενεργεί για λογαριασμό του και συμβληθεί με οποιαδήποτε Μεταφορική Εταιρεία της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν, θα αποφασιστούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρείας και θα συμπεριληφθούν σε σχετική σύμβαση.
   3. Η Πάροχος Εταιρεία καταβάλλει στον Αποδέκτη, εξαιρουμένων τραπεζικών αργιών ή καταστάσεων ανωτέρας βίας, την αμοιβή του για το σύνολο των Παραγγελιών που έχουν παραδοθεί στο Χρήστη (i) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που έπεται της ολοκλήρωσης κάθε Παραγγελίας, σε περίπτωση εξόφλησης μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, (ii) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που έπεται της καταβολής στην Πάροχο Εταιρεία του αντιτίμου των Παραγγελιών από τη Μεταφορική Εταιρεία, σε περίπτωση εξόφλησης κατά την παράδοση της Παραγγελίας (αντικαταβολή), (iii) έως και το τέλος κάθε εβδομάδας που ακολουθεί μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας από το Χρήστη, σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την καταβολή έως και 3 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή τη λήψη χρηματοδότησης μέσω συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας από την Πάροχο Εταιρεία για την εξόφληση της παραγγελίας.
   4. Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε Προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αφαιρουμένης της Προμήθειας της Παρόχου Εταιρείας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η αμοιβή για τις επιμέρους Παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας Παραγγελίας καταβάλλεται στον Αποδέκτη μετά την εξόφληση του συνόλου των επιμέρους Παραγγελιών της κύριας Παραγγελίας.
   5. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι καταβολές στον Αποδέκτη, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Πάροχο Εταιρεία µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, στα πλαίσια των κανόνων δέουσας επιµέλειας, έγγραφα για την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του Αποδέκτη, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace εάν ο Αποδέκτης δεν προβεί στην κοινοποίηση των εγγράφων ή παρέχει ελλιπή ή ανακριβή έγγραφα.
   6. Όλες οι καταβολές από την Πάροχο Εταιρεία στον Αποδέκτη που αναφέρονται στο παρόν γίνονται µέσω Τραπεζικού Ιδρύµατος ή Ιδρύµατος Πληρωµών µε το οποίο συνεργάζεται η Πάροχος Εταιρεία. Εάν ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασµό σε τραπεζικό ίδρυµα άλλο πλην των α) Alpha Bank A.E., β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., γ) Eurobank Α.Ε. και δ) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαµβάνουν χώρα κάθε φορά που το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στο άρθρο 5.3.3., σε περίπτωση που ο Αποδέκτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα που εδρεύει στην αλλοδαπή, οι καταβολές που αναφέρονται στο παρόν θα λαμβάνουν χώρα κάθε 1η και 15η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα και μόνο εφόσον το χρεωστικό υπόλοιπο του Αποδέκτη υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
   7. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή/και οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας Marketplace λόγω παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του Αποδέκτη ή λόγω επιβολής από οποιαδήποτε κανονιστική ή/και νομοθετική διάταξη, ή από δικαστική απόφαση ή/και από απόφαση οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, το Ίδρυμα Πληρωμών δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να αναστείλει την καταβολή προς τον Αποδέκτη των πληρωμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των υπηρεσιών πληρωμών.
 6. Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις και Ευθύνη Μερών

  1. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και συσκευασία της κάθε Παραγγελίας και στη συνέχεια την ειδοποίηση της Παρόχου Εταιρείας, µέσω του Ʃυστήµατος Skroutz Merchants, ότι η Παραγγελία είναι έτοιµη για αποστολή, με εξαίρεση τις Παραγγελίες που αφορούν προϊόντα για τα οποία ο Αποδέκτης συμμετέχει στην Υπηρεσία FBS, όπου αποκλειστικά υπεύθυνες για την διαχείριση και προετοιμασία της παραγγελίας ορίζονται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) . Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Χρήστη για την εκπλήρωση της Παραγγελίας, πλην της αποστολής και μεταφοράς της Παραγγελίας που γίνεται με ευθύνη της Παρόχου Εταιρείας.
  2. Ο Αποδέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά για ελαττωματικά ή ελλιπή Προϊόντα, τυχόν μη ή εσφαλμένη παράδοση, μη έγκαιρη παράδοση (που όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Μεταφορικής Εταιρείας), λάθος στο Προϊόν ή την τιμή, απώλεια ή καταστροφή Προϊόντος πριν την προγραμματισμένη παράδοση στο Χρήστη. Η Πάροχος Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Χρήστη ή υποχρέωση για αποζημίωση αυτού, λόγω ακύρωσης ή απόρριψης ή μη αποδοχής Παραγγελιών από πλευράς Αποδέκτη. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Πάροχος Εταιρεία διαµεσολαβεί µεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει µεταξύ Αποδέκτη και Χρήστη, ο Αποδέκτης καθιστά αζήµια και απαλλάσσει την Πάροχο Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζηµία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τα Προϊόντα ή/και µε το επιτυχές αποτέλεσµα και την έκβαση της αποστολής της Παρόχου Εταιρείας ήτοι την διαµεσολάβηση µεταξύ του Αποδέκτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύµβαση της πώλησης.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία αποσκοπώντας στη βέλτιστη παροχή της Υπηρεσίας Marketplace, παρέχει στον Αποδέκτη ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει χωρίς επιπλέον κόστος εκπαιδευτικά προγράμματα αναφορικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, τον τρόπο διαχείρισης του Συστήματος Skroutz Merchants καθώς και τις τυχόν νέες επιπρόσθετες διαθέσιμες υπηρεσίες, για τα οποία ο Αποδέκτης οφείλει να ενημερώνεται μέσω ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την Πολιτική Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας Marketplace, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (Πολιτική Ορθής Χρήσης του Marketplace )
  5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά του Χρήστη εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας ή σε περίπτωση επιστροφής Προϊόντων στον Αποδέκτη λόγω ελαττωματικού ή λάθους Προϊόντος , η Πάροχος Εταιρεία αναλαμβάνει την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από τον Χρήστη και την αποστολή τους στον Αποδέκτη.
  6. Εάν η υπαναχώρηση ή επιστροφή Προϊόντος οφείλεται σε λανθασμένη εκτέλεση της Παραγγελίας από πλευράς του Αποδέκτη, ο τελευταίος χρεώνεται με το κόστος της αντικατάστασης του Προϊόντος καθώς και των μεταφορικών εξόδων αποστολής του Προϊόντος από τον Αποδέκτη προς το Χρήστη. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων λανθασμένων εκτελέσεων Παραγγελιών από πλευράς του Αποδέκτη και κατόπιν διενέργειας ελέγχου εκ μέρους της Παρόχου Εταιρείας αναφορικά με το λόγο επιστροφής του Προϊόντος η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, κατά την απόλυτη και διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει αζημίως προσωρινά ή οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace που παρέχεται με την παρούσα σύμβαση.
  7. Ʃε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής µη λειτουργίας των συστηµάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας, συµφωνείται ρητώς ότι ουδεµία ευθύνη θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόµενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόµενης Υπηρεσίας Marketplace διαρκέσει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο αυτό των τριών (3) µηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυµεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόµενης προς αυτόν Υπηρεσίας Marketplace.
  8. Ʃτην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Παρόχου Εταιρείας εµφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη ορθή εµφάνιση των πληροφοριών του Αποδέκτη στην Ιστοσελίδα, συµφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Αποδέκτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόµενης προς αυτόν Υπηρεσίας Marketplace, µέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Ʃτην προκειµένη περίπτωση η Πάροχος Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας του Αποδέκτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήµατος που δεν παρέχεται η Υπηρεσία Marketplace.
  9. Ο Αποδέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και μυστικότητα σε σχέση με όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Παρόχου Εταιρείας. Ειδικότερα δεσμεύεται, υποχρεούται και εγγυάται να τηρεί αυστηρά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνει ή πληροφορείται στα πλαίσια ή εξ αφορμής της συνεργασίας του με την Πάροχο Εταιρεία, καθώς επίσης να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν ιδίως σε εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, τιμολογιακή πολιτική, ποσοστά προμήθειας, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες ή οργάνωση της Παρόχου Εταιρείας και αναλαμβάνει να επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και στους υπαλλήλους, συνεργάτες, ή/και προστηθέντες του.
 7. Άρθρο 7 - Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες

  1. Η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον Αποδέκτη να φέρει την επισήµανση “Pro Seller” στον διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr , εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον σύνδεσµο Κριτήρια Pro Seller.. Η επισήµανση αυτή δεν επηρεάζει την κατάταξη των συνεργατών της Παρόχου Εταιρείας (µεταξύ των οποίων και ο Αποδέκτης) στην Ιστοσελίδα.
  2. Περαιτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον Αποδέκτη να συμμετέχει στις Υπηρεσίες Express Παράδοση, Διαφήμισης Συνεργατών, Παραλαβή Store Pick-up και Plus Deals που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.
  3. Η Πάροχος Εταιρεία δύναται να παρέχει στον Αποδέκτη την Υπηρεσία FBS για συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες ή/και προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, μέσω συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής. Ειδικότερα, η Πάροχος Εταιρεία παρέχει στον Αποδέκτη την Υπηρεσία FBS σε στεγασμένο κατάλληλο χώρο συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, όπου θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την σωστή φύλαξη των εμπορευμάτων, θα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
   1. Για τη ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS, ο Αποδέκτης υποχρεούται να υποβάλει αίτημα προς την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Ʃυστήματος Skroutz Merchant με αναφορά στα εμπορεύματα και τις ποσότητες των εμπορευμάτων για τα οποία επιθυμεί να συμμετάσχει στην Υπηρεσία FBS. Η Πάροχος Εταιρεία αξιολογεί τα αιτήματα για ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS με τη χρονική προτεραιότητα που αυτά υποβάλλοντα και ανάλογα με το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και την επιχειρησιακή απόδοση του Αποδέκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
   2. Ειδικότερα, ο Αποδέκτης που επιθυμεί να κάνει χρήση της Υπηρεσίας FBS εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία να συμβληθεί για λογαριασμό του με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής της απόλυτης επιλογής της Παρόχου Εταιρείας, προκειμένου να παρέχονται στον Αποδέκτη υπηρεσίες (α) παραλαβής και αποθήκευσης των εμπορευμάτων του Αποδέκτη σε κατάλληλα στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης, (β) προετοιμασίας των Παραγγελιών που διενεργούνται από το “Καλάθι Αγορών” και συσκευασίας των εμπορευμάτων του Αποδέκτη προςπώληση, (γ) παραλαβής και διαχείρισης τυχόν επιστροφών των διεκπεραιωμένων παραγγελιών στους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης επιχείρησης, και (ε) παράδοσης των εμπορευμάτων του Αποδέκτη σε Μεταφορική Εταιρεία προς αποστολή στο Χρήστη. Προς το σκοπό αυτό, ο Αποδέκτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα την Πάροχο Εταιρεία όπως συμβληθεί για λογαριασμό του με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής δυνάμει των ειδικών συμβατικών όρων που θα συμφωνηθούν με την τελευταία αλλά και λεπτομερέστερα τυχόν θα αποφασιστούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρείας και θα συμπεριληφθούν σε σχετική σύμβαση.
   3. Μετά την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας FBS και κατά τη διάρκεια της χρήσης της, ο Αποδέκτης υποχρεούται να ενημερώνει την Πάροχο Εταιρεία μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants αναφορικά με το είδος και τις ποσότητες των εμπορευμάτων που επιθυμεί να παραδώσει προς αποθήκευση καθώς και για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς χώρους της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής. Η παράδοση των εμπορευμάτων του Αποδέκτη θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της υποδεικνυόμενης από την Πάροχο Εταιρεία συνεργαζόμενης επιχειρήσης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εκφόρτωση την ίδια ημέρα, η εκφόρτωση των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχτεί το αίτημα του Αποδέκτη για την παραλαβή εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως π.χ. λόγω μη διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου, λόγω μη έγκαιρης υποβολής αιτήματος εκ μέρους του Αποδέκτη κλπ).
   4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων στη ράμπα της αποθήκης προς εκφόρτωση, θα πραγματοποιείται από τη συνεργαζόμενη με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των συσκευασιών βάσει των σχετικών δελτίων αποστολής και οπτικός έλεγχος των συσκευασιών για τυχόν φθορές ή ελαττώματα και η Πάροχος Εταιρεία θα ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση για τυχόν ποσοτικές διαφορές, ζημιές ή ελαττώματα που προέκυψαν κατά την ως άνω παραλαβή. Διευκρινίζεται ότι (i) ως ποιοτική παραλαβή νοείται, ο έλεγχος της εξωτερικής κατάστασης της συσκευασίας των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων, δηλαδή, να μην είναι βρεγμένη, κατεστραμμένη ή παραβιασμένη οποιαδήποτε συσκευασία, ενώ (ii) ως ποσοτική παραλαβή, νοείται η καταμέτρηση των συσκευασιών των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων σύμφωνα με την αναφερόμενη στο σχετικό δελτίο αποστολής ποσότητα. Ο πρώτος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αναφορικά με τα αφιχθέντα κιβώτια, θα γίνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στην αναμενόμενη παραλαβή ποσότητα, κατά την εκφόρτωση των αφιχθέντων παλετών ή/και κιβωτίων. Όταν γίνει αυτό θα αποδεσμεύεται ο οδηγός, αφού του σφραγιστεί το σχετικό δελτίο ή η φορτωτική με τις τυχόν παρατηρήσεις που έχουν διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια του πρώτου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις κατά τη διενέργεια του πρώτου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, θα σφραγίζεται το σχετικό δελτίο ή η φορτωτική διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για την επισήμανση τυχόν παρατηρήσεων μέχρι και την ολοκλήρωση του οριστικού ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου. Ο οριστικός ποσοτικός και ο ποιοτικός έλεγχος των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων θα διενεργείται και θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εισαγωγή των παραλαμβανόμενων εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το χρονικό διάστημα εντός των είκοσι τεσσάρων ωρών το αργότερο από την εκφόρτωση στη ράμπα αυτών των εμπορευμάτων.
   5. Ο Αποδέκτης θα ενημερώνεται καθημερινά μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants αναφορικά με τις εκάστοτε ακριβείς ποσότητες των αποθηκευμένων εμπορευμάτων ανά κωδικό με ειδική αναφορά μεταξύ άλλων στον αριθμό παρτίδας ή στις ημερομηνίες λήξης του κάθε προϊόντος (expiry dates).
   6. Σε περίπτωση που μια παραγγελία που προωθηθεί στον Αποδέκτη από την Πάροχο Εταιρεία αφορά Προϊόν που βρίσκεται αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, η παραγγελία θα προετοιμάζεται προς παράδοση από την τελευταία και θα αποστέλλεται στο Χρήστη βάσει των εντολών της Παρόχου Εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής της ως άνω παραγγελίας θα ακολουθούνται οι αντίστοιχες ενέργειες για την επιστροφή και ενημέρωση υγιούς αποθέματος από την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής.
   7. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ζημιές ή φυσικά ελλείμματα κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εμπορευμάτων από τη συνεργαζόμενη με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, θα θεωρούνται ως υπαιτιότητα και καταλογίζονται ως ευθύνη του Αποδέκτη εφόσον επισημαίνονται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και μέχρι την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό της σύστημα. Εφόσον ζημιές ή φυσικά ελλείμματα δημιουργούνται μετά την παραλαβή και εισαγωγή των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, κατά την αποθήκευση και εκτέλεση των Παραγγελιών και μέχρι την ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων στη ράμπα της αποθήκης από τους οδηγούς των οχημάτων θα θεωρούνται ως υπαιτιότητα και καταλογίζονται ως ευθύνη της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την Πάροχο Εταιρεία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
   8. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την Πολιτική Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτή τη σελίδα (Πολιτική Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS).
   9. Σε περίπτωση που ο Αποδέκτης δε λειτουργεί σύμφωνα με τις Πολιτικές Ορθής Χρήσης της Υπηρεσίας FBS, η Πάροχος Εταιρία δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την παροχή Υπηρεσίας FBS στον Αποδέκτη.
 8. Άρθρο 8 - Δηλώσεις και Εγγυήσεις Αποδέκτη

  1. Ο Αποδέκτης εγγυάται και δηλώνει ότι είναι νόμιμος κάτοχος ή άλλως έχει νομίμως το δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης κάθε σήματος, λογοτύπου, περιεχομένου, τίτλου και κάθε γενικά διακριτικού γνωρίσματος και στοιχείου των Προϊόντων περιλαμβανομένων και των εμπορικών σημάτων των Προϊόντων καθώς και των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων του ίδιου του Αποδέκτη. Με την παρούσα παραχωρείται από τον Αποδέκτη το δικαίωμα δωρεάν χρήσης τους στην Πάροχο Εταιρεία αποκλειστικά και μόνον για την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace. Περαιτέρω, ο Αποδέκτης παρέχει μη αποκλειστική, διαρκή και απαλλαγμένη από καταβολή δικαιωμάτων άδεια εκμετάλλευσης των πληροφοριών και των φωτογραφιών που παρέχονται στην Πάροχο Εταιρεία για τα προβαλλόμενα Προϊόντα που ο Αποδέκτης εμπορεύεται, ενώ ο Αποδέκτης εξακολουθεί να διατηρεί αυτούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του.
  2. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόµενης Υπηρεσίας Marketplace υποχρεούται όπως ενδεικτικώς και ουδόλως περιοριστικώς:
   1. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιµότητα και την προσφερόµενη τιµή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ µέρους του Αποδέκτη αποστολή στην Πάροχο Εταιρεία για προβολή µέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα µεταχειρισµένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα αποµίµησης, προϊόντα µε άγνωστη διαθεσιµότητα, εξαντληµένα, ή/και απαρχαιωµένα.
   2. Απέχει από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόµενο και µορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασµού της οικονοµικής συµπεριφοράς του.
   3. Απέχει από την εφαρµογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην εµπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόµενης Υπηρεσίας Marketplace από την Πάροχο Εταιρεία.
   4. Απέχει από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσµα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. µαζική αποστολή µηνυµάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τους Χρήστες ή µέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.
   5. Απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ενδεικτικά δε από τον Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό εµπόριο και για τα εµπορικά σήµατα.
   6. Συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους, σε περίπτωση που ο Αποδέκτης είναι παραγωγός προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Ν. 4819/2021 ως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο Αποδέκτης υποχρεούται όπως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4819/2021, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούται μεταξύ άλλων να οργανώνει ατομικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και να αναγράφει τον αριθμό του Ε.Μ.ΠΑ. στα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά πώλησης των σχετικών προϊόντων.
  3. Ο Αποδέκτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα µεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν µέρει, τις συµβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Παρόχου Εταιρείας.
  4. Ʃε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Πάροχο Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους τους παρόντος άρθρου, συµφωνείται ότι η Πάροχος Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άµεσα την παρεχόµενη προς τον Αποδέκτη Υπηρεσία Marketplace µε έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούµενη µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά µε ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστηµα των 24 ωρών και µέχρι την συµµόρφωση του µε τους όρους του παρόντος µε την επιφύλαξη της οριστικής και αζηµίως για την Πάροχο Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλοµένων, µέσω της Ιστοσελίδας, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µε τους όρους του παρόντος ή/και κατʼ επανάληψη παραβίασής τους.
 9. Άρθρο 9 - Σύστημα Αξιολογήσεων

  1. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί στην Ιστοσελίδα σύστημα αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, O Αποδέκτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόµενο µε αυτόν και εγγεγραµµένο χρήστη – µέλος της Παρόχου Εταιρείας.
  2. Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται µέσω της Ιστοσελίδας, µε την προϋπόθεση ότι ο Αποδέκτης έχει λάβει γνώση του περιεχοµένου τους προ τριών (3) ηµερών από την προβολή τους. Ο Αποδέκτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών. Ο Αποδέκτης αποδέχεται ότι η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει τυχόν απάντηση του Αποδέκτη επί των αρνητικών αξιολογήσεων, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτής, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας παράλληλα τον Αποδέκτη για τη διαγραφή της, ή/και να επικοινωνήσει με τον Αποδέκτη προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αλλαγή και αναδιαμόρφωση του κειμένου της απάντησης για την δημοσιοποίηση του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, επισημαίνοντας παράλληλα τα επίμαχα σημεία του.
  3. Ʃε περίπτωση που η Πάροχος Εταιρεία γίνει κατʼ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Αποδεκτή ως προς την διαθεσιµότητα των Προϊόντων, τη συµβατότητα των τιµών ή οποιαδήποτε επαναλαµβανόµενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Αποδέκτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωµα της Παρόχου Εταιρείας να καταγγείλει αζηµίως και µονοµερώς την παρούσα σύµβαση αρνούµενη προς τον Αποδέκτη την συµφωνηθείσα µε το παρόν Υπηρεσία Marketplace και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλοµένων, µέσω της Ιστοσελίδας, καταστηµάτων.
  4. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δηµοσιεύονται στην Ιστοσελίδα – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του Αποδέκτη µε τον Χρήστη που υποβάλλει την αξιολόγηση και η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δηµοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήµατός του καθώς και να µην επιτρέπει τη δηµοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωµα της Παρόχου Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόµενης προς τον Αποδέκτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζηµίως και µονοµερώς την παρούσα σύµβαση.
  5. Ρητώς συµφωνείται ότι η δηµοσίευση των τυχόν αρνητικών ή/και θετικών αξιολογήσεων και των τυχόν απαντήσεων – παρατηρήσεων του Αποδέκτη της Υπηρεσίας Marketplace επί αυτών είναι δυνητική και εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Παρόχου Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει κατά την απόλυτη κρίση της αξιολογήσεις που έχουν δηµοσιευθεί εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ή από συγκεκριµένο χρήστη.
 10. Άρθρο 10 - Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών

  1. Η Πάροχος Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη, μέσω του Συστήματος Skroutz Merchants, σύστημα διαχείρισης καταγγελιών για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα: α) την εικαζόμενη μη συμμόρφωση της με υποχρεώσεις που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία επηρεάζει τον Αποδέκτη, β) τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη και γ) μέτρα που λαμβάνει η Πάροχος Εταιρεία ή συμπεριφορά της Παρόχου Εταιρείας που συνδέονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών και τα οποία επηρεάζουν τον Αποδέκτη.
  2. Στο πλαίσιο του εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, η Πάροχος Εταιρεία α) εξετάζει δεόντως τις καταγγελίες που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω και τη συνέχεια που ενδεχομένως χρειαστεί να δοθεί στην καταγγελία, ώστε να αντιμετωπίζεται επαρκώς το ζήτημα που τέθηκε, β) επεξεργάζεται τις καταγγελίες ταχέως και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και την πολυπλοκότητα του ζητήματος που τέθηκε και γ) γνωστοποιεί στον Αποδέκτη την έκβαση της εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης παραπόνων με εξατομικευμένο τρόπο και με απλή και κατανοητή διατύπωση.
 11. Άρθρο 11 - Τελικές Διατάξεις

  1. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόµο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
  2. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστούν οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα γνωστοποιείται στον Αποδέκτη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την γνωστοποίηση.
  3. Για διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα, η Πάροχος Εταιρεία ορίζει (α) τον κ. Χάρη Π. Μεϊδάνη, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένο διαμεσολαβητή (τηλ. 2103604445), και (β) την κ. Ελένη Πλέσσα, δικηγόρο Αθηνών και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (τηλ. 2103616493), ως κατάλληλους υπό την έννοια του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/1150 διαμεσολαβητές για να επιδιώξουν ενεργώντας ατομικά με την ως άνω ιδιότητα, την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αποδέκτη σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα.
  4. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παράρτημα I - Επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων Χρηστών Skroutz Marketplace

 1. Εισαγωγή

  Ʃε συµπλήρωση όσων συµφωνήθηκαν µεταξύ της Παρόχου Εταιρείας, και του Αποδέκτη (εφεξής τα «Μέρη») στην παρούσα Ʃύµβαση Παροχής Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, σχετικά µε την παροχή της Υπηρεσίας Marketplace (εφεξής η «Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας»), προστίθεται το παρόν ως παράρτηµα, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από τη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

 2. Ορισμοί

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, οι όροι Προσωπικά Δεδοµένα, Υποκείµενο Δεδοµένων, Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδοµένων, Εκτελών την Επεξεργασία, Επεξεργασία, Εποπτεύουσα Αρχή, Τρίτα Μέρη και Αποδέκτες ερµηνεύονται σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή (Κανονισµός 2016/679, εφεξής “ΓΚΠΔ”) και την εθνική (Ν.4624/2019 και Ν. 2472/1997) νοµοθεσία για τα την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων.
  2. Οι ορισµοί που τίθενται στο Προοίµιο της Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας, ισχύουν και στο παρόν παράρτηµα.
 3. Ρόλοι των Μερών

  1. Ως προς την επεξεργασία των δεδοµένων των Χρηστών, τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η Πάροχος Εταιρεία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Αποδέκτης λειτουργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία της Παρόχου Εταιρείας, σχετικά µε την τοποθέτηση, εν γένει εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παράδοση και επιστροφή ηλεκτρονικών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται απευθείας µέσω της Ιστοσελίδας. Οι λεπτοµέρειες που αφορούν στις εν λόγω Επεξεργασίες, αποτυπώνονται στον Πίνακα Α του παρόντος.
  2. Τα προβλεπόµενα στο παρόν υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης αντίθετης συµβατικής ή µη πρόβλεψης που έχει ήδη συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών, σε σχέση µε την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας.
 4. Πλαίσιο Ʃυνεργασίας

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει δια του παρόντος την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, για λογαριασµό και σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες εντολές του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
  2. Η συνδροµή του Εκτελούντος την Επεξεργασία στη λειτουργία της Υπηρεσία Marketplace, απαιτεί τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας περιγράφονται στον Πίνακα A του παρόντος.
  3. Για την εκτέλεση των Εργασιών Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα των προσώπων στα οποία αφορούν αυτά. Ʃτον Πίνακα Α του παρόντος αναφέρονται οι κατηγορίες των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα που τυγχάνουν επεξεργασίας, καθώς και το είδος των δεδοµένων, τα οποία επεξεργάζεται και στα οποία έχει πρόσβαση ο Εκτελών την Επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδοµένα θα υποστούν επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται επίσης στον Πίνακα Α του παρόντος.
  4. Ʃε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιθυµεί να αναθέσει νέα επεξεργασία στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, το παρόν θα παραµένει σε πλήρη ισχύ και θα επικαιροποιείται εκ νέου ο Πίνακας Α.
  5. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύει τα δικαιώµατα των Υποκειµένων Δεδοµένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει ότι παραµένει άµεσα υπεύθυνος αναφορικά µε την συµµόρφωσή του µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων και την επίδειξη της εν λόγω συµµόρφωσης.
  6. Η Επεξεργασία θα λαµβάνει χώρα αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ʃε περίπτωση τυχόν ανάθεσης υπεργολαβίας από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία που να συµπεριλαµβάνει διαβίβαση των Προσωπικών Δεδοµένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδοµένων αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συµµόρφωσή του προς τις προβλέψεις του παρόντος.
 5. Επεξεργασίας Ʃύµφωνα µε τις Οδηγίες

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του παρόντος και µόνο για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί ή που έχουν ειδικά καθοριστεί στις εν λόγω οδηγίες.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν κατά τη γνώµη του, κάποια οδηγία του παραβιάζει τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων ή άλλη εφαρµοστέα νοµοθεσία.
  3. Αναγνωρίζεται ρητώς από τον Αποδέκτη ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση προβαίνει σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων, µε τρόπο ή για σκοπούς που υπερβαίνουν τα οριζόµενα στο παρόν ή τις κατά περίπτωση ειδικές γραπτές οδηγίες της Παρόχου Εταιρείας, ο Αποδέκτης θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καµία περαιτέρω ευθύνη ως προς την µη εξουσιοδοτηµένη αυτή επεξεργασία δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 6. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο µε τους κινδύνους που συνεπάγεται η Επεξεργασία καθώς επίσης και τη συνεχή εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιµότητα και ανθεκτικότητα των συστηµάτων Επεξεργασίας και των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω µέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδοµένα ενάντια στην τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, ζηµία, µεταβολή, µη εξουσιοδοτηµένη διάθεση ή πρόσβαση και ενάντια σε κάθε άλλη παράνοµη µορφή Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, µέσω της εφαρµογής σαφών και αυστηρών διαδικασιών και πολιτικών.
 7. Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Ʃυστήµατα

  1. Ʃτην περίπτωση που χορηγείται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύµφωνα µε τη Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας, πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα του Υπευθύνου Επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας παραγγελιοληψίας, αλλά και λοιπών δικτύων, εξυπηρετητών, συστηµάτων διαλόγων, βάσεων δεδοµένων κλπ.), ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τους πόρους αυτούς µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια και µόνο σε αυστηρή συµµόρφωση προς οποιεσδήποτε τυποποιηµένες διαδικασίες λειτουργίας που τυχόν υποδεικνύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
  2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει ειδικότερα την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδοµένα µέσω των παραπάνω πληροφοριακών συστηµάτων δίνεται µόνο στα µέλη του προσωπικού του που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά και µόνο σε σχέση µε το αντικείµενο και τους σκοπούς της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, αλλά και όσους εξειδικεύονται στο παρόν ή σε τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.
 8. Ενηµέρωση, Γνωστοποίηση και Ʃυνδροµή

  1. Ο Εκτελών αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει άµεσα και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα-οκτώ (48) ωρών τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται µε Προσωπικά Δεδοµένα.
  2. Επιπροσθέτως, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης από Υποκείµενο Δεδοµένων αιτήµατος, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος.
  3. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει συνδροµή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, µέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση του τελευταίου µε τις υποχρεώσεις από τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, όπως για παράδειγµα να συνδράµει µε:
   1. την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύµφωνα µε το Άρθρο 32 ΓΚΠΔ,
   2. τη γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Προσωπικών Δεδοµένων στην Εποπτεύουσα Αρχή, σύµφωνα µε το Άρθρο 33 ΓΚΠΔ και την ενηµέρωση των Υποκειµένων Δεδοµένων σχετικά µε Περιστατικό Παραβίασης Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε το Άρθρο 34 ΓΚΠΔ.
   3. την τυχόν διενέργεια Μελέτης Εκτίµησης Αντικτύπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων, σύµφωνα µε το Άρθρο 35 ΓΚΠΔ, αναφορικά µε τις προβλεπόµενες Επεξεργασίες και
   4. την πιθανή διαβούλευση µε την Εποπτεύουσα Αρχή σχετικά µε την εν λόγω τυχόν Μελέτη Εκτίµηση Αντικτύπου, σύµφωνα µε το Άρθρο 36 ΓΚΠΔ, όπως επίσης και την εφαρµογή µέτρων µετριασµού του κινδύνου για τα προσωπικά δεδοµένα, από κοινού µε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 9. Πρόσβαση και Γνωστοποίηση

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι άδεια πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδοµένα δίνεται µόνο στο προσωπικό που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση, σε σχέση µε τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν παράρτηµα και τις Επεξεργασίες που περιγράφονται στον Πίνακα Α.
  2. Το προσωπικό του Εκτελούντος την επεξεργασία που έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα θα πρέπει να δεσµεύεται από ρήτρα εµπιστευτικότητας, συµβατική ή εκ του νόµου, θα πρέπει να λαµβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση και θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.
 10. Χρήση Περαιτέρω Υπεργολάβων

  Δεν επιτρέπεται στον Εκτελούντα να διορίσει υπεργολάβους (Υπο-Εκτελούντες την Επεξεργασία), χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας, στην οποία απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του περαιτέρω υπεργολάβου, ο σκοπός της υπεργολαβίας, τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και συµβατικές δεσµεύσεις που να καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του Άρθρου 28 ΓΚΠΔ και να είναι τουλάχιστον ισοδύναµης προστασίας για τα Υποκείµενα Δεδοµένων, σε σχέση µε τις προβλέψεις του παρόντος.

 11. Δικαίωµα Ελέγχου

  Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του και να επιτρέπει και διευκολύνει ελέγχους, περιλαµβανοµένων επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλµένο από αυτόν.

 12. Λύση της Ʃύµβασης

  1. Ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει ή διαγράφει τα Προσωπικά Δεδοµένα µετά τη λήξη των Επεξεργασιών που περιγράφονται στον Πίνακα Α ή/και της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, σύµφωνα µε την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται η κατʼ εξαίρεση αποθήκευση συγκεκριµένων, εντελώς απαραίτητων δεδοµένων, από το κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται ο Εκτελών την Επεξεργασία.
  2. Ως προς την ανωτέρω περιγραφόµενη κατʼ εξαίρεση επεξεργασία, ο Αποδέκτης αναγνωρίζει ότι θα λειτουργεί ως αποκλειστικός υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως εκτελών την επεξεργασία και συνεπώς, καµία περαιτέρω ευθύνη ως προς την επεξεργασία αυτή δεν θα φέρει η Πάροχος Εταιρεία.
 13. Ευθύνη

  Ʃε περίπτωση που, τόσο κατά τη διάρκεια της Ʃύµβασης Ʃυνεργασίας, όσο και µετά τη λήξη αυτής, προκληθεί ζηµία οποιασδήποτε µορφής στα Υποκείµενα των Δεδοµένων ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση από Υποκείµενα Δεδοµένων ή/και τρίτους εξαιτίας οποιασδήποτε παραβίασης που οφείλεται σε πρόθεση ή αµέλεια του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδοµένων των Υποκειµένων Δεδοµένων από αυτόν, καθώς και σε περίπτωση επιβολής προστίµου από την αρµόδια Εποπτική Αρχή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εξʼ αιτίας σχετικών πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν στη διενεργούµενη Επεξεργασία ή παραβιάσεων των σχετικών νοµικών ή/και συµβατικών υποχρεώσεων τόσο εκ µέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία, όσο και εκ µέρους των τυχόν περαιτέρω υπεργολάβων αυτού, ο Εκτελών την Επεξεργασία αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, για κάθε ποσό το οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατέβαλε ή καλείται να καταβάλει για τους πιο πάνω λόγους.

 14. Ειδικό Δικαίωµα Καταγγελίας

  Η Πάροχος Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει εν όλω ή εν µέρει τη Ʃύµβαση Ʃυνεργασίας για σπουδαίο λόγο και µε άµεση εφαρµογή, στην περίπτωση που ο Αποδέκτης δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν.

Πίνακας Α – Λεπτοµέρειες της Επεξεργασίας