Πληροφορίες για Πάνες & Βρακάκια Ακράτειας

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία πάνες & βρακάκια ακράτειας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με την συσκευασία του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:
  • Το είδος του προϊόντος
  • Το model name του προϊόντος σύμφωνα με τον κατασκευαστή εφόσον υπάρχει
  • Την ποσότητα/ τεμάχια του προϊόντος
Ενδεικτικό παράδειγμα:
  • Tena Slip Super Πάνες Ακράτειας 25τμχ

Εικόνα (image link)

Η εικόνα του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν, σε λευκό ή γκρι ομοιόμορφο φόντο, χωρίς να περιλαμβάνονται σκιές, λογότυπα ή υδατογραφήματα.Το προϊόν που απεικονίζεται στη φωτογραφία πρέπει να συμβαδίζει με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο.

Γενικές οδηγίες για τις εικόνες μπορείτε να δείτε εδώ.


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Η πληροφορία του κατασκευαστή μπορεί να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος ή εναλλακτικά να συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο αρχείο XML.

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανήκει σε επώνυμο κατασκευαστή, τότε πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό ΟΕΜ στο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML.

<manufacturer>OEM</manufacturer>


MPN

Το part number του προϊόντος

Ο μοναδικός αριθμός που δίνει ο κατασκευαστής στο προϊόν (part number) πρέπει να συμπληρώνεται στο πεδίο MPN του αρχείου XML ή εναλλακτικά να αναγράφεται στον τίτλο του προϊόντος. Το part number είναι απαραίτητο σε όσα προϊόντα δίνεται από τον κατασκευαστή.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode αφορά στον διεθνή αριθμό είδους που δίνει ο κάθε κατασκευαστής για το εκάστοτε προϊόν του και πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).

Είναι απαραίτητο σε όσα προϊόντα δίνεται από τον κατασκευαστή.


Μέγεθος (size)

Τα μεγέθη του προϊόντος

Στο πεδίο size του αρχείου XML πρέπει να αποστέλλονται μόνο τα διαθέσιμα μεγέθη του προϊόντος και να συμφωνούν με τα αντίστοιχα μεγέθη που προβάλλονται στη σελίδα του προϊόντος στο e-shop. Διαφορετικές εγγραφές ανά μέγεθος ή εγγραφές χωρίς τα διαθέσιμα μεγέθη δεν είναι αποδεκτές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των μεγεθών μπορείτε να δείτε εδώ.

Στις περιπτώσεις που αλλάζει η τιμή προτείνεται παράλληλα με το πεδίο Μέγεθος (size) να συμπληρώνεται και το πεδίο Παραλλαγές μεγέθους προϊόντων (Size Variations).

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προσθήκη του πεδίου στο XML περιγράφονται αναλυτικά στο Skroutz XML data feed specification.