Πληροφορίες για συμπληρώματα διατροφής

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Περιεχόμενα

Όνομα (name)

Το όνομα / τίτλος του προϊόντος

Ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και να είναι σύμφωνος με τη συσκευασία του προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος πρέπει να αναφέρει:

  • Τη γεύση
  • Τα g/mg/ml ή τα τεμάχια

Σε περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε διαφορετικές γεύσεις, θα πρέπει να αποστέλλεται ξεχωριστή εγγραφή στο αρχείο XML για κάθε γεύση.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποδεκτών τίτλων για τις κατηγορίες των Συμπληρωμάτων Διατροφής:

  • Dymatize ISO 100 Hydrolyzed 2200g Gourmet Chocolate
  • Uni-Pharma Cranfix Cranberry 60 μαλακές κάψουλες
  • Epsilon Health Prolife Lactobacilli 7*8ml
  • Solgar Vegeterian CoQ-10 30mg 180 φυτικές κάψουλες

Εικόνα (image link)

Η κύρια φωτογραφία του προϊόντος

Η φωτογραφία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του προϊόντος και να απεικονίζει με ευκρίνεια ολόκληρο το προβαλλόμενο προϊόν. Το προϊόν που προβάλλεται στη φωτογραφία πρέπει να συμφωνεί με το προϊόν που αναγράφεται στον τίτλο, π.χ. συγκεκριμένη γεύση, πολυσυσκευασία, set.

Για παράδειγμα, εάν στον τίτλο αναφέρεται ότι πρόκειται για προϊόν γεύσης μήλου, η φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει τη συσκευασία με γεύση μήλο στην ίδια ποσότητα που αναγράφει ο τίτλος.

Εάν ο τίτλος αναφέρει ότι πρόκειται για πολυσυσκευασία π.χ. 12 τεμαχίων, η φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει την πολυσυσκευασία 12 τεμαχίων.

Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για set, η φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό.


EAN / Barcode

Ο διεθνής αριθμός είδους

Το EAN ή το barcode πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό πεδίο στο αρχείο XML (ο κωδικός αυτός συνήθως αποτελείται από 13 ψηφία).


Κατασκευαστής (manufacturer)

Ο κατασκευαστής του προϊόντος

Ο κατασκευαστής πρέπει να αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο manufacturer στο αρχείο XML. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ταξινομούνται προϊόντα αγνώστου κατασκευαστή (ΟΕΜ) καθώς και προϊόντα από μη πιστοποιημένους κατασκευαστές που δεν διαθέτουν επίσημη σελίδα.Επισημάνσεις

Διπλές εγγραφές ίδιου προϊόντος

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι αποδεκτή η αποστολή, από το κατάστημα, δύο εγγραφών για το ίδιο προϊόν εφόσον στη μία εκ των δύο εγγραφών το προϊόν συνοδεύεται από δώρο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να διαφοροποιείται η τιμή στις δύο εγγραφές, δηλαδή το προϊόν που συνοδεύεται από δώρο πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το μεμονωμένο προϊόν.
Εάν η τιμή είναι υψηλότερη, τότε δεν ταξινομείται η μία από τις δύο εγγραφές.

Ημερομηνία Λήξης

Σε καμία από τις κατηγορίες δεν ταξινομούνται προϊόντα που πρόκειται να λήξουν σύντομα (κοντόληκτα).

Set

Προϊόντα σε set μπορούν να ταξινομηθούν μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για official sets των brands και εφόσον το EAN / barcode που αποστέλλεται αντιστοιχεί στη συσκευασία του set. Πακέτα προσφοράς των καταστημάτων και μη official set δεν ταξινομούνται.