Πολιτική ορθής χρήσης Skroutz Marketplace

 1. Επικοινωνία καταστημάτων με χρήστες

  Τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήστη που έχει κάνει παραγγελία μέσω Skroutz Marketplace, από οποιοδήποτε μέσο (τηλέφωνο, email, κ.ά.). Όλες οι επικοινωνίες του χρήστη σχετικά με την παραγγελία του πρέπει να γίνονται μόνο με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Skroutz.

  *Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι παραγγελίες με τιμολόγιο 39Α όπου κατά την τιμολόγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον χρήστη για διευκολυνθεί η διαδικασία.

 2. Επικοινωνία καταστημάτων με το Skroutz

  Η επικοινωνία μεταξύ Skroutz και καταστημάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς βοηθάει στην επίλυση πιθανών προβλημάτων με παραγγελίες χρηστών.
  Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν ανταποκρίνεται σε καμία επικοινωνία του Skroutz για περισσότερο από 4 εργάσιμες ημέρες και το κατάστημα έχει ενεργές παραγγελίες προς αποστολή τη συγκεκριμένη περίοδο, τότε το Skroutz ενδέχεται να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του καταστήματος στo Skroutz Marketplace και να προωθήσει τις παραγγελίες σε άλλο κατάστημα προς διεκπεραίωση.

 3. Πολιτική αποζημίωσης προϊόντων

  Το Skroutz αναλαμβάνει την ευθύνη της αποζημίωσης του καταστήματος για προϊόντα που κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα διαπιστώθηκε φθορά ή καταστροφή και για προϊόντα που χάθηκαν κατά την μεταφορά τους.

  Πιο συγκεριμένα, το κατάστημα οφείλει να παραλαμβάνει όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα. Αν κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα διαπιστωθεί φθορά ή καταστροφή του, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποζημίωσης μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή αυτού. Το αίτημα αποζημίωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο που πιστοποιεί την φθορά η καταστροφή του (π.χ. φωτογραφία από κατεστραμμένη συσκευασία ή από το προϊόν, πόρισμα εξουσιοδοτημένου τεχνικού κ.α). Κατ' εξαίρεση και μόνο σε περιπτώσεις που εντοπίζεται βλάβη του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εξουσιοδοτημένο service, η υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνεται εντός 20 εργάσιμων ημερών.

  Κατόπιν του αιτήματος αποζημίωσης, γίνεται έλεγχος από το Skroutz ως προς την υπαιτιότητα της φθοράς ή καταστροφής και εάν αυτή οφείλεται αποδεδειγμένα σε υπαιτιότητα του καταναλωτή ή της μεταφορικής εταιρείας παρέχεται ανά περίσταση:

  • Πλήρης αποζημίωση που ισούται με το κόστος αγοράς του προϊόντος(καθαρή αξία προϊόντος) από τον προμηθευτή μετά την αποστολή σχετικού παραστατικού τιμολογίου αγοράς.
  • Μερική αποζημίωση που ισούται έως και με το 40% της λιανικής τιμής του προϊόντος τη στιγμή της αγοράς.

  Σε περιπτώσεις χαμένων κατά την μεταφορά προϊόντων παρέχεται πλήρης αποζημίωση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

  Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που το Skroutz καταβάλλει στα καταστήματα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1% του ετήσιου τζίρου του καταστήματος μέσω του Skroutz Marketplace. Για τα νέα καταστήματα, το όριο του 1% αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από τα πρώτα 200€ σε τζίρο ή μετά τους πρώτους τρεις μήνες από την αποστολή της πρώτης τους παραγγελίας μέσω του Skroutz Marketplace.

  *Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα μήνες από την πρώτη παραγγελία στο Skroutz Marketplace, θα γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση.

 4. Έκδοση τιμολογίου

  Τα καταστήματα που έχουν ενεργοποιημένη την παροχή έκδοσης τιμολογίου υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο στις παραγγελίες που τους ζητηθεί. Σε περίπτωση που κάποιο κατάστημα δεν επιθυμεί πλέον την έκδοση τιμολογίου για μελλοντικές παραγγελίες, θα πρέπει να απενεργοποιήσει την παροχή μέσα από τον χώρο συνεργατών, από τη σελίδα Παροχές Καταστήματος . Για τις εκκρεμείς παραγγελίες ενόσω η παροχή ήταν ενεργοποιημένη, τα καταστήματα οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο κανονικά και χωρίς εξαίρεση.

  Εξαιρέσεις: Η ως άνω δυνατότητα απενεργοποίησης δεν επιτρέπεται για προϊόντα των κατηγοριών Laptop, Κινητά Τηλέφωνα, Κονσόλες και Tablets (προϊόντα άρθρου 39Α). Τα καταστήματα που συμμετέχουν στις κατηγορίες Laptops, Κινητά Τηλέφωνα, Κονσόλες ή/και Tablets και όσα προϊόντα αναφέρονται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύει, μπορούν να λαμβάνουν παραγγελίες χωρίς καταβολή του Φ.Π.Α. οπως προβλέπεται, με ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των δικαιούχων, μέσω του συστήματος.

  Διαβάστε περισσότερα για το άρθρο 39α, παρ.5.

 5. Επιδιόρθωση προϊόντων και χρόνος απόκρισης

  Σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει σταλεί για επιδιόρθωση/service σε ένα κατάστημα, ο έμπορος θα πρέπει:

  1. Να επιστρέψει το προϊόν επιδιορθωμένο ή την τελική έκθεση/αποτέλεσμα του service εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το προϊόν. Σε περίπτωση που το επίσημο service βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία εντός 30 εργάσιμων ημερών.
  2. Να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία υπάρξει από πλευράς του Skroutz που αφορά στη διαδικασία επιδιόρθωσης μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

  Σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω χρονικού ορίου για την επιστροφή του προϊόντος ή την αποστολή της έκθεσης του service, συνάγεται ότι ο έμπορος αποδέχεται την επιστροφή και την ύπαρξη ελαττώματος και ο χρήστης αποζημιώνεται από το Skroutz στο ακέραιο της αξίας του προϊόντος, εφόσον ζητηθεί, το δε ποσό που καταβάλεται στον χρήστη παρακρατείται από την επόμενη πληρωμή του Skroutz προς τον έμπορο.

 6. Διαχείριση επιστροφών

  Σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί επιστροφή προϊόντος, το κατάστημα λαμβάνει όλη την πληροφορία σχετικά με το προς επιστροφή προϊόν, το λόγο επιστροφής, την ποσότητα, την ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία του πελάτη. Συνεπώς, λαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της αγοράς από το κατάστημα, η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς από το χρήστη δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για τη διαχείριση της επιστροφής από πλευράς καταστήματος.

  Εξαίρεση αποτελούν οι επιστροφές κατά τις οποίες το προϊόν πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω τεχνικό έλεγχο καθώς και οι επιστροφές προϊόντων των οποίων η απόδειξη αγοράς έχει κοπεί με απλή ταμειακή μηχανή, όπου πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς.

  Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία επιστροφής προϊόντος και δεν αφορά σε καμία περίπτωση τη διαδικασία έκδοσης (αποστολής/κοινοποίησης στο χρήστη) απόδειξης κατά την αγορά προϊόντων, η οποία παραμένει υποχρεωτική.