Πολιτική ορθής χρήσης Skroutz Marketplace

 1. Επικοινωνία καταστημάτων με χρήστες

  Τα καταστήματα δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήστη που έχει κάνει παραγγελία μέσω Skroutz Marketplace, από οποιοδήποτε μέσο (τηλέφωνο, email, κ.ά.). Όλες οι επικοινωνίες του χρήστη σχετικά με την παραγγελία του πρέπει να γίνονται μόνο με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Skroutz.

  *Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι παραγγελίες με τιμολόγιο 39Α όπου κατά την τιμολόγηση μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον χρήστη για διευκολυνθεί η διαδικασία.

 2. Επικοινωνία καταστημάτων με το Skroutz

  Η επικοινωνία μεταξύ Skroutz και καταστημάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς βοηθάει στην επίλυση πιθανών προβλημάτων με παραγγελίες χρηστών.
  Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν ανταποκρίνεται σε καμία επικοινωνία του Skroutz για περισσότερο από 4 εργάσιμες ημέρες και το κατάστημα έχει ενεργές παραγγελίες προς αποστολή τη συγκεκριμένη περίοδο, τότε το Skroutz ενδέχεται να προχωρήσει σε απενεργοποίηση του καταστήματος στo Skroutz Marketplace και να προωθήσει τις παραγγελίες σε άλλο κατάστημα προς διεκπεραίωση.

 3. Επιστροφές προϊόντων χωρίς ξεκάθαρη υπαιτιότητα

  Σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί επιστροφή προϊόντος, λόγω κάποιου ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνηθείσας ιδιότητας το κατάστημα υποχρεούται σε αντικατάσταση/επισκευή του προϊόντος ή επιστροφή του αντίτιμου αγοράς προϊόντος, όπως ορίζεται από την νομοθεσία. Εάν το κατάστημα δεν αποδεχθεί την αντικατάσταση/επισκευή του προϊόντος ή την επιστροφή του ποσού κτήσης προϊόντος επικαλούμενο υπαιτιότητα του χρήστη για το ελάττωμα, το Skroutz παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης του χρήστη. . Στις περιπτώσεις αυτές το συνολικό ποσό αποζημείωσης που το Skroutz καταβάλει στους χρήστες για λογαριασμό του καταστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1% του ετήσιου τζίρου του καταστήματος μέσω του Skroutz. Σε κάθε περίπτωση το κατάστημα οφείλει να διαθέτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την άρνηση κάλυψης της ως άνω υποχρέωσης.
  Παράλληλα, υπολογίζεται ανά κατάστημα το ποσοστό επιστροφών χωρίς ξεκάθαρη υπαιτιότητα σε σχέση με το συνολικό αριθμό των επιστροφών που λαμβάνουν από τους πελάτες σε βάθος 2-μήνου. Σε περίπτωση που οι επιστροφές χωρίς ξεκάθαρη υπαιτιότητα κάποιου καταστήματος υπερβούν το 20% των συνολικών επιστροφών για το συγκεκριμένο κατάστημα, το Skroutz έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποζημίωση, προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα, και το κατάστημα υποχρεούται να καλύψει το ποσό της αποζημίωσης στον χρήστη.

  Για τα νέα καταστήματα, το όριο του 1% αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από τα πρώτα 200€ σε τζίρο ή μετά τους πρώτους 3 μήνες από την αποστολή της πρώτης τους παραγγελίας μέσω του Skroutz Marketplace.

  Σε αντίθετη περίπτωση, το κατάστημα υποχρεούται να καλύψει το ποσό της αποζημίωσης στον χρήστη.

  *Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες από την πρώτη παραγγελία στο Skroutz Marketplace, θα γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση.

 4. Έκδοση τιμολογίου

  Τα καταστήματα που έχουν ενεργοποιημένη την παροχή έκδοσης τιμολογίου υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο στις παραγγελίες που τους ζητηθεί. Σε περίπτωση που κάποιο κατάστημα δεν επιθυμεί πλέον την έκδοση τιμολογίου για μελλοντικές παραγγελίες, θα πρέπει να απενεργοποιήσει την παροχή μέσα από τον χώρο συνεργατών, από τη σελίδα Παροχές Καταστήματος . Για τις εκκρεμείς παραγγελίες ενόσω η παροχή ήταν ενεργοποιημένη, τα καταστήματα οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο κανονικά και χωρίς εξαίρεση.

  Εξαιρέσεις: Η ως άνω δυνατότητα απενεργοποίησης δεν επιτρέπεται για προϊόντα των κατηγοριών Laptop, Κινητά Τηλέφωνα, Κονσόλες και Tablets (προϊόντα άρθρου 39Α). Τα καταστήματα που συμμετέχουν στις κατηγορίες Laptops, Κινητά Τηλέφωνα, Κονσόλες ή/και Tablets και όσα προϊόντα αναφέρονται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύει, μπορούν να λαμβάνουν παραγγελίες χωρίς καταβολή του Φ.Π.Α. οπως προβλέπεται, με ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των δικαιούχων, μέσω του συστήματος.

  Διαβάστε περισσότερα για το άρθρο 39α, παρ.5.

 5. Επιδιόρθωση προϊόντων και χρόνος απόκρισης

  Σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει σταλεί για επιδιόρθωση/service σε ένα κατάστημα, ο έμπορος θα πρέπει:

  1. Να επιστρέψει το προϊόν επιδιορθωμένο ή την τελική έκθεση/αποτέλεσμα του service εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το προϊόν. Σε περίπτωση που το επίσημο service βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία εντός 30 εργάσιμων ημερών.
  2. Να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία υπάρξει από πλευράς του Skroutz που αφορά στη διαδικασία επιδιόρθωσης μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.

  Σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω χρονικού ορίου για την επιστροφή του προϊόντος ή την αποστολή της έκθεσης του service, συνάγεται ότι ο έμπορος αποδέχεται την επιστροφή και την ύπαρξη ελαττώματος και ο χρήστης αποζημιώνεται από το Skroutz στο ακέραιο της αξίας του προϊόντος, εφόσον ζητηθεί, το δε ποσό που καταβάλεται στον χρήστη παρακρατείται από την επόμενη πληρωμή του Skroutz προς τον έμπορο.

 6. Διαχείριση επιστροφών

  Σε περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί επιστροφή προϊόντος, το κατάστημα λαμβάνει όλη την πληροφορία σχετικά με το προς επιστροφή προϊόν, το λόγο επιστροφής, την ποσότητα, την ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία του πελάτη. Συνεπώς, λαμβάνοντας όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της αγοράς από το κατάστημα, η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς από το χρήστη δεν αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για τη διαχείριση της επιστροφής από πλευράς καταστήματος.

  Εξαίρεση αποτελούν οι επιστροφές κατά τις οποίες το προϊόν πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω τεχνικό έλεγχο καθώς και οι επιστροφές προϊόντων των οποίων η απόδειξη αγοράς έχει κοπεί με απλή ταμειακή μηχανή, όπου πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς.

  Η συγκεκριμένη πολιτική αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία επιστροφής προϊόντος και δεν αφορά σε καμία περίπτωση τη διαδικασία έκδοσης (αποστολής/κοινοποίησης στο χρήστη) απόδειξης κατά την αγορά προϊόντων, η οποία παραμένει υποχρεωτική.